Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Alternerend leren - schooljaar 2021-2022

Met de start van het nieuwe schooljaar, stappen veel Vlaamse leerlingen ook opnieuw in het systeem van alternerend leren.

Alternerend leren is de overkoepelende term voor verschillende stelsels waarbij leren op de schoolbanken wordt afgewisseld met ervaring op de werkvloer. Er is enerzijds duaal leren en anderzijds het systeem van leren en werken.

 • Duaal leren Duaal Leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Het duaal leren kan worden georganiseerd onder de vorm van een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO).
 • Leren en werken Het stelsel van leren en werken lijkt sterk op dat van duaal leren maar wordt enkel georganiseerd in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en de leertijd.

Opgelet, alvorens een onderneming kan starten met alternerend leren, moet de onderneming eerst erkend zijn.

Overeenkomst alternerende opleiding

De OAO is de meest voorkomende variant en zal hieronder verder worden toegelicht. Indien u vragen heeft over de andere mogelijkheden, aarzel dan niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

De OAO is een driepartijenovereenkomst tussen de leerling, de school en de onderneming. Het zijn overeenkomsten van bepaalde duur van maximaal 3 jaar.

De school zal de overeenkomst opstellen. In die overeenkomst moet naast de start- en einddatum zeker de arbeidsduur geconcretiseerd worden. Het zijn altijd voltijdse arbeidsovereenkomsten. De wekelijkse arbeidsduur is afhankelijk van de betrokken sector waarin de onderneming actief is.

De wekelijkse arbeidsduur wordt gesplitst in minstens 20u werkervaring op de werkvloer. De overige uren zijn lesuren.

Een andere belangrijke component van de overeenkomst is het opleidingsplan. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen.

Het is zeer belangrijk dat de overeenkomst voor de aanvang van de duale opleiding wordt afgesloten. Is dit niet gebeurd, dan moet er binnen de twintig opleidingsdagen, hetzij vanaf de start van de effectieve eerste lesbijwoning, hetzij na de beëindiging van een eerdere overeenkomst een einde komen aan de het traject duaal leren. 

De leerling die aan de slag gaat in het kader van het duaal leren, zal een leervergoeding ontvangen. De grootte van het bedrag verschilt naargelang o.a. het al dan niet behalen van een bepaalde studiegraad.  De leervergoeding wordt toegekend voor zowel de lesuren als voor de werkuren op de onderneming.

De leervergoeding wordt aangepast naar de concrete situatie van de leerling op 1 september. De volgende bedragen zijn van toepassing op schooljaar 2021-2022:

De leerling

Bedrag (per maand)

heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd
en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.

480,90 euro

heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd
en start met een alternerende opleiding

 

of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd
en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)

530,70 euro

heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd

 

of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).

 

of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.

572,10 euro

Sociale verplichtingen

De onderneming moet een aantal sociale verplichtingen nakomen, nl.

 • Dimona-aangifte: er moet een dimona type OTH gebeuren;
 • Verzekering: Arbeidsongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating moeten op de hoogte zijn van de leerling;
 • Dienst voor preventie en bescherming op het werk: Er zal voor minderjarige leerlingen altijd voorafgaandelijk een medisch onderzoek doorgaan. Voor meerderjarige leerlingen, als de risicoanalyse dit aangeeft. Neem met de dienst preventie en bescherming op het werk contact op voor meer informatie;
 • Sociale documenten: Arbeidsreglement, loonfiches en belastingfiche 281.10 moeten bezorgd worden aan de leerling;
 • Woon-werkverkeer: dezelfde tussenkomst als voor gewone werknemers;
 • Werkkledij: als werkkledij verplicht is, moet de onderneming dit voorzien en zorgen voor het onderhoud ervan.

Er zal maandelijks RSZ aangerekend worden en aan het einde van ieder kwartaal zal HDI de kwartaalaangifte (DMFA) in orde brengen.

 • Patronale RSZ-bijdragen voor arbeiders-leerlingen zijn +/- 17% op de vergoeding aan 108% (jaarlijkse vakantie + enkele kleinere bedragen)
 • Patronale RSZ-bijdragen voor leerlingen- bedienden: +/-2%
 • De leerling betaalt in principe geen RSZ tot 31 december van het jaar waarin hij of zij 18 wordt. Vanaf 1 januari zal de desbetreffende leerling wel RSZ betalen, al zal de werkbonus dit veelal compenseren. De leerling betaalt normaal geen bedrijfsvoorheffing omdat de leervergoeding lager is dan de belastingvrije som.

Schoolvakanties

De leerling bouwt tijdens het vakantiedienstjaar vakantierechten op die dan kunnen worden opgenomen tijdens het vakantiejaar.

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan daarvan worden afgeweken en kan de leerling toch tijdens schoolvakantieweken opgeleid worden.

Indien de leerling onvoldoende vakantierechten heeft, zal die onbetaald afwezig zijn.

Voordelen voor de onderneming

De onderneming in Vlaanderen gelegen kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentors Vlaanderen.

De doelgroepvermindering voor mentoren houdt in dat er een vermindering van 800 EUR per kwartaal kan worden toegekend op de RSZ-bijdrage die de onderneming betaalt voor de werknemer die functioneert als mentor voor de leerling.

Naast de doelgroepvermindering voor mentoren, kan de onderneming desgevallend een stagebonus genieten. Dit is een bonus die door de Vlaamse overheid wordt betaald.

Er is daarnaast ook de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding.

Bron: https://www.vlaanderen.be/werken/opleiding-op-de-werkplek

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.