Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Controle door arbeidsinspectie op komst inzake de preventie van psychosociale risico’s

Sinds 1 september 2014 trad de nieuwe regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking waarbij het toepassingsgebied werd verruimd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk naar psychosociale risico’s in het algemeen. De nieuwe verplichtingen van de werkgever inzake de evaluatie, het opstellen van maatregelen, de procedure bij psychosociale risico’s,… moesten opgenomen worden in het arbeidsreglement. Twee jaar na de invoering van deze nieuwe wetgeving kondigt de arbeidsinspectie inzake “Welzijn op het werk” aan dat zij controles zal uitvoeren op de maatregelen die de werkgever getroffen heeft inzake deze psychosociale risico’s, in het bijzonder in verband met de de preventie van burn-out van werknemers.

 

Werkgever kregen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving tot en met 1 maart 2015 de tijd om hun arbeidsreglement aan te passen en de verplichte bepalingen inzake psychosociale risico’s op te nemen. Een opname in het arbeidsreglement blijkt echter niet voldoende!

 

Conform de welzijnswet moet elke onderneming tevens een psychosociaal welzijnsbeleid voeren. Dit beleid omvat niet alleen een aanpak van burn-out, maar ook een aanpak van stress, relationele problemen, omgaan met agressie, ... De wet vereist ter zake de opmaak van een risicoanalyse rond de psychosociale aspecten (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties). Deze risicoanalyse bepaalt de maatregelen om problemen inzake de psychosociale risico’s te voorkomen. Iedere onderneming dient ook een register voor geweld door derden bij te houden. Inzake de risicoanalyse en het register voor geweld door derden kan u, als werkgever, terecht bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze externe dienst kan ook voorzien in de nodige coaching en/of individuele begeleiding.

 

Als sanctie kan de arbeidsrechter hiervoor een boete opleggen tot 6000 euro. In eerste instantie stuurt de arbeidsinspectie een waarschuwingsbrief, maar bij grove onregelmatigheden kan er een proces-verbaal opgesteld worden.

 

Mocht uw arbeidsreglement nog niet up to date zijn, dan kan u de bijlage op eenvoudig verzoek alsnog verkrijgen of kan u een nieuw arbeidsreglement opvragen bij uw dossierbeheerder.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.