Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: RSZ-compensatie ten gevolge van de gelijkstelling van coronawerkloosheid in de reglementering rond jaarlijkse vakantie

Eind vorig jaar heeft de overheid beslist dat de periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona geen invloed zou hebben op de verlofrechten van werknemers.

Concreet zullen uw werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld wegens overmacht door corona dankzij deze maatregel geen nadeel ondervinden op het vlak van hun vakantierechten in 2021. De dagen die niet gepresteerd konden worden, zullen immers meegerekend worden om het recht op vakantie in 2021 te bepalen. (zie hiervoor onze infoflash).

Om de financiële last voor werkgevers enigszins te verlichten, werd een compensatieregeling uitgewerkt. Er wordt door de RSZ een budget ter beschikking gesteld.

  • Voor arbeiders wordt het budget ter beschikking gesteld aan de vakantiekassen;
  • Voor bedienden zal er een directe tegemoetkoming komen in de loop van tweede kwartaal van 2021. Men zal werken met een verdeelsleutel zodat elke werkgever die hiermee geconfronteerd wordt volgens deze sleutel een deel van het ter beschikking gestelde budget zal ontvangen.  Het compensatiebudget zou in mindering gebracht worden van de nog te betalen RSZ-bijdragen.  

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.