Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De impact van de overschrijding van de spilindex

Vorige maand, in mei 2016, werd de spilindex overschreden. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde lonen en sociale uitkeringen worden aangepast vanaf 1 juni 2016 of vanaf 1 juli 2016.

Lonen

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast. Het nationaal GGMMI en de bedragen die daaruit voortvloeien, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst en de vergoeding voor een socioprofessionele inschakelingsovereenkomst, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen vanaf 1 juni 2016 met 2%. Hieronder kan u enkele van deze nieuwe bedragen terugvinden:

 

 • GGMMI
 • 18 jaar: € 1.531,93;
 • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: € 1.572,58;
 • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: € 1.590,64.

 

Deze bedragen gelden niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze gelden evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

 

 • Collectief ontslag

De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het nettoreferteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 3.273.

 

 • Nachtarbeid

De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

 • Jonger dan 50 jaar: € 1,14 per uur;
 • Vanaf 50 jaar: € 1,38 per uur.

 

Sociale uitkeringen

Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 juni 2016. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

 

 • SWT (het vroegere brugpensioen)

Het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bij SWT en SWAV is € 1.289,08. De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% in het kader van SWT en SWAV bedragen vanaf 1 juni 2016:

 • € 1.388,51 bruto per maand indien geen gezinslast;
 • € 1.672,48 bruto per maand indien wel gezinslast.

 

De werkbonus

Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 juni 2016 als volgt uit:

 

Brutomaandloon (S) van

de werknemer (à 100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders

Verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden

S ≤ € 1.577,89

€ 209,29

€ 193,79

€ 1.577,89 < S ≤

€ 2.461,27

€ 209,29 – (0,2369 x (S –

€ 1.577,89))

€ 193,79 – (0,2194 x  (S –

€ 1.577,89))

S > € 2.461,27

€ 0

€ 0

 

Binnenlandse dienstreizen

Tot slot worden ook de forfaitaire vergoedingen die de werkgever toekent als terugbetaling van de verblijfskosten gemaakt door een werknemer tijdens zijn beroepsverplaatsingen in België op fiscaal vlak verhoogd. Vanaf 1 juli 2016 bedragen de fiscale forfaits € 3,90 bij een reis van meer dan 5 uur en minder dan 8 uur per kalenderdag en € 19,60 bij een reis van 8 uur en meer per kalenderdag. Dit laatste bedrag mag ook toegepast worden voor verplaatsingen van meer dan 5 uur maar minder dan 8 uur, met inbegrip van de middaguren (periode tussen 12u en 14u).

Er moet wel ook steeds rekening gehouden worden met de bedragen die door de RSZ aanvaard worden. Zo aanvaardt de RSZ bijvoorbeeld maar € 17 in plaats van € 19,60 per dag.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.