Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren. Deze bedraagt in principe één trimester, maar kan bij koninklijk besluit, cao of arbeidsreglement verlengd worden tot één jaar.

Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over deze referteperiode gerespecteerd. Op het einde van de referteperiode moet de teller van de inhaalrust terug op nul staan.

De teller van de te recupereren overuren mag ook geen onbeperkt aantal uren bevatten. De wet legt immers ook een interne grens op. Het aantal te recupereren overuren in de teller mag nooit meer bedragen dan 143 uur (ook deze grens kan verhoogd worden). Eenmaal de interne grens is bereikt, moet de werknemer eerst inhaalrust opnemen alvorens hij nieuwe overuren mag presteren binnen de referteperiode.

U kan hieraan best de nodige aandacht besteden. De naleving van de arbeidsduurgrenzen is immers één van de aandachtspunten van de inspectiediensten.

Het systeem van vrijwillige overuren vormt een uitzondering op de regel. Een werknemer kan per kalenderjaar 120 vrijwillige overuren (uitbreiding naar 360 uren mogelijk via een algemeen verbindend verklaarde cao) presteren die aanleiding geven tot overloon (50% voor overuren gepresteerd in de week of op zaterdag en 100% voor de uren gepresteerd op zon- en feestdagen), maar zij zullen geen aanleiding geven tot inhaalrust. Niettegenstaande dat zij niet moeten worden ingehaald, worden zij wel in rekening gebracht bij de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 vrijwillige overuren. Ook deze grens van 25 uren kan verhoogd worden via CAO (tot maximum 60 uren).

Naar aanleiding van de coronacrisis is er ook nog het contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren, namelijk de relance overuren. De relance overuren geven eveneens geen aanleiding tot inhaalrust. Ze worden in tegenstelling tot de gewone vrijwillige overuren helemaal niet in rekening gebracht bij de interne grens, ook niet voor de eerste 25 uren.

Recent is er een voorontwerp gepubliceerd van de wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022. In deze wet is de regelgeving omtrent de relance overuren opgenomen. Nu is het wachten tot de wet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.