Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen mei 2021

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

139.00 a en c

Binnenscheepvaart en systeemvaart

2 %

Alle lonen

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

116.00a

Nationaal (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid)

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Retroactief vanaf 01/04/2021

124.00

Bouw

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2020 tot 31.03.2021. Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2021 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.

200.00

Aanvullend - bedienden

De premie bedraagt 267,64 EUR voor een voltijdse bediende met volledig gepresteerde en gelijkgestelde dagen in de referteperiode.  De referteperiode loopt van 1 juni  tot en met 31 mei jaarlijks.

Voor deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt de premie toegekend pro rata het deeltijdse arbeidsregime.

Er wordt rekening gehouden met volgende gelijkstellingen: schorsingen waarvoor loon werd betaald (bv. klein verlet en ziekte), dagen geboorteverlof en moederschapsrust.

 

Bedienden die uit dienst zijn, zullen pro rata recht hebben op de premie. De pro rata premie dient dan te worden uitbetaald op moment van de eindafrekening.

207.00a

Nationaal (Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid)

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Retroactief vanaf 01/04/2021

207.00b

Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid)

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.04.2021 tot uiterlijk 30.06.2021.

Retroactief vanaf 01/04/2021

330.04d

Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) (Paritair subcomité voor de residuaire instellingen)

De werkgevers en de werknemers van de volgende inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd:

-de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg;

-de netwerken palliatieve zorgen.

Invoering nieuwe sectorale functieclassificatie (de IFIC-functieclassificatie).

Op 17 mei 2021 communiceert de werkgever schriftelijk zijn definitieve toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan de individuele werknemers (bestaande werknemers in dienst op 16 mei 2021).

Retroactief vanaf 25/02/2021

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.