Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Moet u ook een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Om het aantal werknemers te bepalen moet rekening gehouden worden met het aantal werknemers in voltijdse equivalenten op basis van de Dimona-aangiften én met het aantal uitzendkrachten in voltijdse equivalenten in de onderneming (op het niveau van de technische bedrijfseenheid) op de eerste werkdag van het kalenderjaar.

De berekening van het aantal werknemers gebeurt op de eerste werkdag van het kalenderjaar en dit telkens voor een periode van 4 jaar. De berekening moet dus maar 1 keer om de 4 jaar gebeuren. De vorige berekeningen gebeurden op de eerste werkdag van 2013 en 2017. Dit betekent bijgevolg dat er op de eerste werkdag van 2021 voor alle ondernemingen een nieuwe telling van het aantal werknemers moet gebeuren.

Werkgevers die begin 2021 meer dan 20 werknemers tewerkstelden, zijn verplicht om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de komende periode van 4 jaar, namelijk van 2021 tot en met 2024.

Deze verplichting blijft dus ook gelden als uw personeelsbestand in de loop van de komende jaren onder de 20 zou dalen. Of uw onderneming in het verleden al dan niet een werkgelegenheidsplan moest opstellen, is hierbij niet meer van belang. Blijft uw onderneming onder de drempel van 20 voltijdse equivalenten, dan bent u voor de volgende 4 jaar vrijgesteld van de verplichting om een werkgelegenheidsplan op te stellen.

De volgende telling zal dan weer opnieuw moeten gebeuren op de eerste werkdag van 2025.

 

In het werkgelegenheidsplan moet de werkgever een aantal verplichte vermeldingen opnemen en moet de werkgever één of meerdere actiegebieden en concrete maatregelen vermelden met als doelstelling om de tewerkstelling van 45-plussers in de onderneming te behouden of te bevorderen. Het kan gaan om maatregelen die nu reeds toegepast worden binnen de onderneming of om de invoering van nieuwe maatregelen.

Een werkgever kan kiezen om jaarlijks een werkgelegenheidsplan op te stellen of om een meerjarenplan op te maken.

De werkgever moet het ontwerp van werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, het CPBW of de werknemers zelf.

Deze bespreking moet gebeuren binnen de 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar. Voor de meeste ondernemingen is dit dus tegen 31 maart 2021.

De werknemersvertegenwoordigers (OR, VA of CPBW) kunnen binnen 2 maanden na de ontvangst van het plan een advies uitbrengen. Wanneer de werkgever dit advies niet volgt, dan moet de werkgever deze beslissing binnen de 2 maanden toelichten. Ondernemingen met meer dan 20 en minder dan 50 werknemers zonder vakbondsafvaardiging moeten het plan gewoon ter informatie aan de werknemers bezorgen.

 

Na afloop van het werkgelegenheidsplan moet de werkgever de werknemersvertegenwoordigers of de werknemers zelf informeren over de resultaten van de maatregelen. Bij een meerjarenplan moet de werkgever bovendien jaarlijks verslag uitbrengen van de voortgang van de maatregelen uit het werkgelegenheidsplan.

De werkgever moet het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren en op verzoek van de inspectie kunnen voorleggen. Een werkgever die geen werkgelegenheidsplan opmaakt, riskeert een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Bron: Cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.