Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2022

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 24 december 2021 werden de geïndexeerde bedragen voor 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2022 de volgende grenzen:

 

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag

Maximale inhouding

€ 0 - € 1.186

/

/

€ 1.186,01 - € 1.274

20%

€ 17,60

€ 1.274,01 - € 1.406

30%

€ 39,60

€ 1.406,01 - € 1.538

40 %

€ 52,80

Boven € 1.538

Onbeperkt

Onbeperkt

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 73 per kind ten laste:

  • het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
  • de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2022:   

  • € 3.340 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 4.825 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 6.117 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

Bron: Koninklijk besluit van 17 december 2021 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (I), BS 24 december 2021 en Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 24 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.