Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe Vlaamse regels betreffende arbeidsmigratie

Op 8 februari 2021 werd een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal nieuwe regels inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Hierdoor zullen vanaf 1 maart 2021 de volgende wijzigingen inzake arbeidsmigratie gelden voor het Vlaams Gewest:

Single permit vanuit Vlaanderen

De definitie van het wettig verblijf wordt aangepast. Daardoor kunnen enkel nog onderzoekers en studenten, die al een tijdje in België verblijven, een single permit vanuit Vlaanderen aanvragen. Andere derdelanders in lang verblijf, kunnen geen single permit meer aanvragen vanuit België.

Wel zal het mogelijk zijn om vanuit een wettig verblijf in België een single permit aan te vragen voor knelpuntberoepen.

Arbeidskaart voor een tewerkstelling van maximum 90 dagen

Momenteel kunnen derdelanders enkel een arbeidskaart aanvragen, wanneer ze maximum 90 aaneensluitende dagen in Vlaanderen werken. Vanaf 1 maart 2021 mag het eveneens gaan om een tewerkstelling van maximum 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Informatieverplichting werkgevers

De werkgever dient de bevoegde overheid te verwittigen, gedurende de geldigheid van de toelating tot arbeid van bepaalde duur, ingeval van verbreking van de arbeidsovereenkomst of bij elke betekenisvolle wijziging van de arbeidsvoorwaarden die gevolgen kan hebben op de geldigheid van de toelating. De bevoegde overheid deelt, binnen de 15 dagen, mee of er een nieuwe toelating tot arbeid gevraagd dient te worden of niet.

Aanvraag tot hernieuwing

Een aanvraag tot hernieuwing van de toelating tot arbeid wordt niet langer automatisch goedgekeurd. De aanvraag zal getoetst worden aan de geldende criteria inzake toelating tot arbeid. Voor werknemers die toelating hebben gekregen o.b.v. een knelpuntberoep of een individueel arbeidsmarktonderzoek, moet er niet opnieuw een arbeidsmarktonderzoek gebeuren.

Detachering

Een toelating tot arbeid kan enkel gegeven worden wanneer het gaat om een werknemer of gebruiker uit het Vlaams Gewest. Dat wordt nog eens verduidelijkt door dit besluit van de Vlaamse Regering. Echter kan uitzonderlijk toch nog toelating gegeven worden, wanneer de werknemer onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid.

Eveneens stelt de wetgever uitdrukkelijk dat de duurtijd van de toelating tot arbeid van een gedetacheerde werknemer beperkt is tot de duurtijd van het detacheringsdocument (A1).

Tijdelijke opdrachten voor uitzendkrachten

Europese uitzendkantoren mogen uitzendkrachten, binnen de EER of Zwitserland, tijdelijk zonder arbeidskaart naar Vlaanderen uitsturen. De uitzendkracht dient wel wettig te verblijven en te werken in het land van herkomst, eveneens moet hij in het land van herkomst een arbeidsovereenkomst hebben met zijn werkgever.

Grensarbeiders

Prestaties als grensarbeider komen niet in aanmerking om een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur te bekomen.

Seizoenarbeiders

De vereiste om het gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) toe te passen, geldt niet voor seizoenarbeiders.

Opleidingen

Derdelanders die werken voor een buitenlandse onderneming kunnen opleidingen geven bij de Belgische zetel van de groep van ondernemingen waartoe hun onderneming behoort. Indien de opleiding minder dan 3 maanden duurt, moet er geen arbeidskaart aangevraagd worden.

Derdelanders mogen eveneens specifieke beroepsopleidingen komen geven in het kader van een opleidingsovereenkomst die toegevoegd is aan een verkoopcontract tussen een Vlaams bedrijf en een buitenlandse onderneming, zonder het aanvragen van een arbeidskaart. De opleiding mag niet langer duren dan 6 maanden en de werknemer blijft verbonden door de arbeidsovereenkomst met zijn buitenlandse werkgever.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 8 februari 2021.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.