Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 124 - KB nr. 213: meer flexibiliteit in de toekomst

In de bouwsector (PC 124) voorziet koninklijk besluit nr. 213 de mogelijkheid om bijkomende uren te presteren tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit. De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd, dat meer flexibiliteit beoogt voor het presteren en inhalen van deze uren.

KB nr. 213

Een arbeider mag tijdens de zomerperiode (= periode waarin het zomeruur van toepassing is) of tijdens een periode van intense activiteit 1 overuur per dag presteren. Hij mag dus maximaal 9 uren per dag werken en 45 uren per week, tot maximum 180 uren per jaar.

Wanneer de arbeider voor het einde van de maand waarin hij deze overuren heeft gepresteerd, schriftelijk kiest voor de niet-recuperatie, moeten er geen recuperatie worden toegekend. Maakt de werknemer de keuze niet of laattijdig of opteert hij wel voor recuperatie, dan moet er inhaalrust worden toegekend: 1 dag per 8 gepresteerde overuren binnen de 6 maanden.

Indien de arbeider gekozen heeft voor niet-recuperatie, moet er een loontoeslag van 20% betaald worden. Een overuur wordt dus vergoed aan 120%. De volledige betaling dient te gebeuren op het einde van de maand waarin de overuren gepresteerd worden.

Indien de arbeider daarentegen gekozen heeft voor recuperatie, dan is er geen toeslag verschuldigd. Zijn overuur wordt betaald aan 100%. Dit loon moet worden betaald op het moment dat hij inhaalrust neemt.

Flexibiliteit

In het voorontwerp is een verhoging voorzien van het aantal bijkomende uren dat per dag kan worden gepresteerd. Dit zou verhogen van 1 uur naar 1,5 uur.

De toekenning van inhaalrust zou ook niet meer binnen de 6 maanden moeten gebeuren, maar binnen de 12 maanden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren, goedgekeurd door de ministerraad van 11 juni 2021, https://news.belgium.be/nl.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.