Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PSC 322.01 Dienstenchequeondernemingen: vervoerstussenkomst vanaf 01/07/2016

 

Vanaf 1 juli 2016 is er een wijziging in de tussenkomst van de vervoerskosten voor de verplaatsingen van de woning naar de eerste werkplaats en van de laatste werkplaats terug naar de woning. Deze tussenkomst is voor onbepaalde duur vastgelegd.

 

Hieronder kan u een opsomming terugvinden, afhankelijk met welk vervoersmiddel uw werknemer zich verplaatst

 

1. Verplaatsing met het openbaar vervoer

Vanaf 1 juli 2016 moet de werkgever tussenkomen ten belope van 75% van het brutobedrag van het sociaal abonnement NMBS, zonder de werkelijke kostprijs te overschrijden. De werkgever moet echter slechts 75% tegemoetkomen vanaf de 5e kilometer. Concreet houdt dit in dat voor verplaatsingen tot en met 4 kilometer er tevens een werkgeverstussenkomst is voorzien, maar deze bedraagt minder dan 75%, dit conform de tabel inzake de vervoerskosten in het PC 322.01.

 

2. Verplaatsing met gecombineerd openbaar vervoer (trein + andere)

Indien er sprake is van gecombineerd openbaar vervoer zal er vanaf 1 juli 2016 een onderscheid gemaakt worden afhankelijk van het vervoerbewijs dat afgeleverd wordt:

 

  • Eén vervoerbewijs afgeleverd: in dit geval wordt er geen onderverdeling gemaakt tussen elk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel. De werkgeverstussenkomst wordt bepaald volgens de tabel inzake de vervoerskosten, zonder de werkelijke kost te overschrijden;
  • Meerdere vervoersbewijzen afgeleverd: in dit geval wordt de werkgeverstussenkomst bepaald voor elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoer overeenkomstig bovenstaande wettelijke bepalingen die daarna samengeteld worden.

 

3. Verplaatsing met eigen vervoermiddel

Bij verplaatsingen met het eigen vervoersmiddel door de werknemer is de werkgever een tussenkomst verschuldigd vanaf 1 kilometer. De werkgeverstussenkomst per gepresteerde werkdag bedraagt 1/5de van 75% van de prijs van de voor die afstand geldende wekelijkse treinkaart, zonder de werkelijke kost te overschrijden.

 

Bij berekening van de afstand per gepresteerde dag baseert men zich op het aantal afgelegde kilometers voor de kortste weg tussen de woon- en de eerste arbeidsplaats enerzijds en de laatste arbeidsplaats en de woonplaats anderzijds, gedeeld door 2 om zo de enkele afstand woon-werk te bekomen. Bij discussie of gebrek aan regeling op ondernemingsvlak, kan men beroep doen op www.mappy.be.

 

4. Fietsvergoeding

De werkgeverstussenkomst bedraagt 0,20 EUR per kilometer. Vanaf 1 juli 2016 geldt er geen minimumafstand meer.

 

Bij berekening van de afstand per gepresteerde dag baseert men zich op het aantal afgelegde kilometers voor de kortste weg tussen de woon- en arbeidsplaats. De werknemers die zich per fiets verplaatsen moeten hun werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De werkgever kan op elk moment een controle uitvoeren inzake de werkelijke verplaatsing per fiets.

 

5. Meerdere verplaatsingen woon-werkverkeer

Voor werknemers die per dag of per week tewerkgesteld worden bij meerdere klanten, en hierdoor verplicht zijn meerdere abonnementen voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer aan te schaffen, geldt een werkgeversbijdrage voor al deze abonnementen.

 

In geval van gebruik van een eigen vervoermiddel is de werkgeversbijdrage gelijk aan de regeling die geldt in geval de werknemer zich met eigen vervoer verplaatst tussen woon- en werkplaats.

Het aantal kilometers waarop de tussenkomst wordt berekend wordt als volgt bekomen: gemiddeld aantal dagkilometers tussen woonplaats – 1e werkplaats en laatste werkplaats – woonplaats.

 

De verplaatsingstijd, zijnde de tijd tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers, wordt geregeld door een andere collectieve arbeidsovereenkomst, nl. door CAO 17 april 2013 betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerskosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers. Deze CAO is van kracht sinds 17 april 2013 voor onbepaalde duur. Inzake de verplaatsingstijd is er geen wijziging van de tussenkomst voorzien.

 

Wij zullen deze wijziging inzake de vervoerstussenkomst voor uw werknemers automatisch doorvoeren met de loonsverwerkingen van de maand juli 2016 voor zover wij over een ingevulde “verklaring woon-werk” beschikken. Gelieve de wijzigingen inzake het woon-werkverkeer van uw werknemers steeds tijdig door te geven aan uw dossierbeheerder.

 

Bron: CAO 6 juni 2016  (onbepaalde duur vanaf 1 juli 2016)

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.