Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Standpunt van het Grondwettelijk Hof over opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur

Arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur.

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur dan komt er automatisch een einde aan de arbeidsrelatie wanneer de duurtijd van het contract is verstreken.

Het is mogelijk om meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te sluiten. Wanneer die overeenkomsten opeenvolgend zijn, zonder dat er een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer, dan wordt verondersteld dat de partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

Op die regel geldt een belangrijke uitzondering nl. de werkgever en de werknemer kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt.

Vervangingscontract

Naast een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, kan er ook een vervangingscontract gesloten worden.

Een vervangingsovereenkomst is een overeenkomst ter vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om andere redenen dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out.

In principe is een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur en komt er automatisch een einde aan het contract wanneer de schorsing ophoudt te bestaan en de werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst werd, opnieuw het werk aanvat.

Het is ook mogelijk om opeenvolgende vervangingscontracten te sluiten, ongeacht of de oorzaak van de overeenkomsten dezelfde of verschillend is.

De totale duur van (deze opeenvolging van) vervangingsovereenkomsten mag  niet langer zijn dan 2 jaar, behalve:

  • wanneer er een onderbreking is tussen de betrokken overeenkomsten die toe te schrijven is aan de werknemer;
  • wanneer de betrokken overeenkomsten werden gesloten om een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet te vervangen.

Wat als een overeenkomst voor bepaalde duur en een vervangingsovereenkomst elkaar opvolgen?

De FOD WASO heeft als standpunt ingenomen dat de leer van opeenvolgende contracten van bepaalde duur niet van toepassing is in het geval van opeenvolging van contracten van bepaalde duur met vervangingsovereenkomsten.

Het Grondwettelijk Hof is het daar niet mee eens. Volgens hen is het niet relevant dat er sprake is van een opeenvolging van een contract van bepaalde duur en een vervangingsovereenkomst. Wat telt is, of de werknemer gedurende langer dan 2 jaar is tewerkgesteld bij dezelfde werkgever.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.