Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Telewerkregistratie – periode november 2021 tot en met januari 2022

Telewerk is sinds 20/11/2021 opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten en dit voor alle personen aldaar tewerkgesteld, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet mogelijk is, moeten ondernemingen, verenigingen en diensten alle preventieve maatregelen nemen om de regels rond social distancing te garanderen.

Terugkeermoment

Men geeft werkgevers de mogelijkheid om een terugkeermoment in te plannen. Het doel hiervan is het bevorderen van het psychosociaal welzijn van de werknemers.

Tot en met 12/12/2021 is er voorzien in 1 terugkeerdag. Per vestigingseenheid mag echter maximaal 20% van de personen die kunnen telewerken, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, en dit ook op die terugkeerdagen.

Vanaf 13/12/2021 zou dit worden opgetrokken naar 2 terugkeerdagen maar mag er toch maximaal 40% van de werknemers die kunnen telewerken, aanwezig zijn in de vestigingseenheid.

Opgelet, voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen die kunnen telewerken, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Indien u zou voorzien in terugkeermomenten, moet er een aantal regels worden nageleefd:

 • Het terugkeermoment gebeurt steeds in onderling overleg. Werknemers zijn dus niet verplicht om hier aan deel te nemen;
 • De werkgever moet vooraf de nodige instructies geven over alle maatregelen die moeten worden nageleefd om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen;
 • Werknemers moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • De verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;

Attest telewerk

Indien telewerk niet mogelijk is omwille van de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de bedrijfsorganisatie, dan moet de werkgever aan de desbetreffende werknemers een attest bezorgen waarop vermeld staat dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is.

Uw dossierbeheerder kan u zo’n attest bezorgen.

Telewerkregistratie

De sociale inspectiediensten gaan controleren op de naleving van de regels rond telewerk. Het niet naleven kan leiden tot administratieve of zelfs strafrechtelijke boetes. 

Om die controles te kunnen uitvoeren, zijn werkgevers wederom verplicht om een telewerkregistratie uit te voeren. De telewerkregistratie bevat de volgende gegevens:

 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld te worden;
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld te worden;
 • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.

Wie moet de telewerkregistratie uitvoeren?

De verplichting tot telewerkregistratie geldt voor alle werkgevers, behalve voor:

 • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen;
 • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020;
 • de politiediensten;
 • onderwijsinstellingen zowel voor hun personeel betaald door de inrichtende machten als het personeel betaald door de Gemeenschappen; deze uitzondering geldt niet voor de universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen.

Wanneer moet de telewerkregistratie ten laatste worden uitgevoerd?

De telewerkregistratie heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

 • Aangezien de tool pas online komt op 24/11/2021, moet de aangifte voor de periode 20/11/2021-31/12/2021 ten laatste te zijn uitgevoerd op dinsdag 30 november 2021.
 • De situatie op 3 januari 2022 dient uiterlijk donderdag 6 januari 2022 te worden geregistreerd

Opgelet, als er geen wijzigingen zijn in het aantal personen werkzaam bij de onderneming en/of in het aantal personen met een niet-telewerkbare functie, tegenover de laatste gedane aangifte dan moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Indien u dit wenst, kan HDI de registratie voor u uitvoeren.

Voor meer informatie:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/general/faq.htm

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-maatregelen-uit-het-kb-van-28-oktober-2021-gewijzigd-op-19-november

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.