Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Transportsector: nieuwe verplichtingen bij detachering naar Frankrijk

 

Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, bent u vanaf 1 juli 2016 verplicht om te bewijzen dat uw chauffeurs een loon ontvangen dat minimum gelijk is aan het Franse minimumloon. Dit voorziet de zogenaamde Wet Macron. Opdat de Franse controlediensten kunnen nagaan of het Franse minimumloon wordt gerespecteerd, legt de Wet  Macron een aantal verplichtingen op.

 

De nieuwe verplichtingen gelden enkel voor loontrekkende chauffeurs - niet voor zelfstandigen – en enkel voor internationale ritten met bestemming of vertrek in Frankrijk en cabotageritten op het Franse grondgebied. Transitritten vallen buiten het toepassingsgebied.

 

De verplichting geldt voor elk vervoer van goederen of personen, ongeacht de tonnage van het voertuig.

 

Over welke verplichtingen gaat het?

 

1.     Voorafgaand attest van detachering

 

De werkgever moet per gedetacheerde werknemer een attest van detachering volgens een verplicht model opmaken. Het attest bevat onder meer gegevens over de onderneming, het loon van de chauffeur, de vertegenwoordiger in Frankrijk (zie punt 2), … .

Het attest moet in tweevoud worden opgemaakt: één exemplaar moet zich aan boord van het voertuig bevinden, het tweede exemplaar wordt bijgehouden door de Franse vertegenwoordiger.

Het formulier is geldig voor een periode van 6 maanden en geldt voor alle verrichtingen die in deze periode worden uitgevoerd in Frankrijk.

 

2.     Aanduiding van een vertegenwoordiger in Frankrijk

 

De werkgever moet een vertegenwoordiger in Frankrijk aanduiden. Deze bewaart alle nodige documenten waaronder het attest van detachering.

 

De vertegenwoordiger moet gevestigd of woonachtig zijn in Frankrijk. Verder worden er geen vereisten gesteld. Het kan gaan om een advocaat, boekhouder, privé-persoon, … .

 

3.     Documenten aan  boord van het voertuig

 

De volgende documenten moeten zich aan boord van het voertuig bevinden:

-       het attest van detachering, met o.m. de gegevens van de vertegenwoordiger in Frankrijk;

-       de ondertekende arbeidsovereenkomst;

-       de loonfiche(s) van de chauffeur;

-       de CAO’s die van toepassing zijn in de onderneming.

 

Deze regeling stuit op veel kritiek. Zo heeft de Europese Commissie besloten om juridische stappen te ondernemen tegen de Wet Macron. De wet blijft intussen wel van kracht.

 

Heeft u vragen over deze wetgeving of over het invullen van het detacheringsattest, neemt u best contact op met uw beroepsfederatie.

 

Bron: art. L. 1331-1 tot L. 1331-3 en art. R. 1331-1 tot R. 1331-11 van de Franse Transportcode, www.legifrance.gouv.fr.

 

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.