Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uitbreiding van het rouwverlof

Via de wet van 27 juni 2021 wordt de huidige regeling inzake klein verlet bij het overlijden van een familielid grondig gewijzigd. De duur van het rouwverlof wordt uitgebreid en de modaliteiten voor de opname ervan worden versoepeld.

De wet voorziet ook nog een regel met betrekking tot de aanrekening op het gewaarborgd loon wanneer een periode van arbeidsongeschiktheid onmiddellijk volgt op de periode van het rouwverlof.

Duur van de afwezigheid

Onderstaande tabel geeft de duur en de redenen weer, van de afwezigheden die verband houden met het overlijden en die recht geven op klein verlet.

 

Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

Overlijden van echtgeno(o)t(e), samenwonende partner, kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of een pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg

10 dagen waarbij 3 dagen te kiezen zijn tijdens een periode, beginnend vanaf de dag van het overlijden en eindigend op de dag van de begrafenis en 7 dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden

Overlijden van vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer

3 dagen te kiezen tijdens de periode, beginnend met de dag van het overlijden en eindigend met de dag van de begrafenis

Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van overlijden

3 dagen te kiezen tijdens de periode, beginnend met de dag van het overlijden en eindigend met de dag van de begrafenis

Overlijden van broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die  bij de werknemer inwoont

2 dagen te kiezen tijdens de periode, beginnend met de dag van het overlijden en eindigend met de dag van de begrafenis

Overlijden van broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die  niet bij de werknemer inwoont

1 dag op te nemen op de dag van de begrafenis

 

Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden

1 dag op te nemen op de dag van de begrafenis

Op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever kan worden afgeweken van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen.

Opgelet: een cao in de sector of onderneming of een bepaling in het arbeidsreglement kan een langere duur voorzien. Voor deze conventionele dagen gelden andere regels. Deze dagen worden ook niet aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon!

Ziekte na rouwverlof: invloed op berekening gewaarborgd loon

Wanneer een periode van arbeidsongeschiktheid aansluit op de periode van het rouwverlof, gebeurt er in bepaalde gevallen een aanrekening op het gewaarborgd loon.

Indien de werknemer aansluitend op de eerste, tweede of derde dag rouwverlof, één of meerdere opeenvolgende dagen bijkomend rouwverlof (max. 7 dagen) opneemt en onmiddellijk daarna ziek wordt, dan worden de bijkomende dagen rouwverlof in mindering gebracht van het aantal dagen gewaarborgd loon.

Deze aanrekening gebeurt niet voor conventionele dagen rouwverlof (bv. door een sectorale cao). 

Voorbeeld:

Een bediende neemt 10 dagen (3 dagen + 7 bijkomende dagen) rouwverlof op wegens het overlijden van zijn kind. Vervolgens is de werknemer 30 dagen arbeidsongeschikt.

De 10 dagen rouwverlof zijn met behoud van loon. Aangezien de periode van ongeschiktheid onmiddellijk volgt op de periode van het rouwverlof, kunnen de 7 bijkomende dagen (vanaf de 4de dag) worden aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon. Aangezien de periode van arbeidsongeschiktheid 30 dagen bedraagt, overschrijdt ze de periode van het gewaarborgd loon van 23 dagen (30 dagen - 7 dagen). Vanaf de 24ste dag zal de werknemer terugvallen op ziekte-uitkeringen van het ziekenfonds.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regeling is van toepassing voor overlijdens vanaf 25 juli 2021.

Bron: Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15 juli 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.