Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Update begrotingsakkoord

Net op tijd bereikte men een akkoord over de begroting. Met de diverse maatregelen wenst de federale regering verder te investeren in het economisch herstel en het menselijk kapitaal.

Hieronder ontdekt u de belangrijkste toekomstige socio-economische hervormingen.

Afschaffing geneeskundig getuigschrift voor ziekte van 1 dag

Momenteel moet een arbeidsongeschikte werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moet deze werknemer, indien het arbeidsreglement of de cao het verplicht, een geneeskundig getuigschrift afgeven. Indien het arbeidsreglement of de cao deze verplichting niet oplegt, kan de werkgever hier steeds om verzoeken.

Het begrotingsakkoord voorziet dat een geneeskundig getuigschrift niet voorgelegd moet worden voor een ziekte van 1 dag, en dit voor maximaal 3 keer per jaar. Deze maatregel zou evenwel niet spelen bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Specifieke maatregelen inzake knelpuntberoepen

Een aantal maatregelen in het begrotingsakkoord is specifiek gericht op het wegwerken van het hoge aantal vacatures voor knelpuntberoepen.

Zo zouden langdurige werklozen die een knelpuntberoep opnemen gedurende een periode van 3 maanden hun inkomsten kunnen genieten met behoud van 25% van de werkloosheidsuitkering.

Daarnaast zouden initiatieven genomen worden om opleidingen op ondernemingsvlak die gericht zijn op knelpuntberoepen aan te moedigen.

Er wordt ingezet op het bevorderen van de mobiliteit van werknemers tussen de regio’s. Dit zou gebeuren door het opzetten van een platform.

Uitdoving bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid werd in 1994 ingevoerd.

De concrete bijdrage, die maandelijks ingehouden wordt op het loon, varieert naargelang de grootte van het loon van de werknemer en de gezinstoestand.
Het uiteindelijke bedrag staat in verhouding tot het jaarlijks belastbare gezinsinkomen. De administratie der directe belastingen doet jaarlijks de definitieve afrekening bij de belastingheffing.

De aan de RSZ betaalde bedragen zijn voorschotten op de jaarlijks verschuldigde bijdrage.

Door het hervormen van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wil men een lastenverlaging voor de werkende middenklasse bewerkstelligen ter waarde van 300 miljoen EUR.

Responsabilisering van arbeidsongeschiktheid op diverse niveaus

Er wordt verder ingezet op de verregaande re-integratie van de langdurig zieken. Zo zouden langdurig zieken na 10 weken uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen. Op basis van de ontvangen antwoorden wordt nagegaan of het zinvol is om een begeleiding te voorzien.

Werknemers die langdurig ziek zijn en die manifest weigeren om opnieuw aan het werk te gaan zouden gesanctioneerd worden. Zij zouden 2,5% van hun ziekte-uitkering verliezen.

De responsabilisering van de arbeidsongeschiktheid speelt ook op werkgeversniveau.
Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen moeten aantonen dat er voldoende moeite gedaan wordt om de werknemers te re-integreren. Bij deze beoordeling zou onder meer rekening gehouden worden met andere werkgevers in de privésector en in de eigen sector. Bedrijven die ondermaats scoren, riskeren als sanctie een bijdrage ter waarde van 2,5% van de loonmassa te moeten betalen. Hierbij zou enkel rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar.

De mutualiteiten en arbeidsmarktbemiddelaars kunnen gesanctioneerd worden wanneer zij onvoldoende langdurige zieken opnieuw aan het werk krijgen in een job.

Ten slotte zouden huisartsen ook kunnen vermelden welk werk een zieke patiënt nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.

Verdere activering van ontslagrecht

De federale regering stelt een activering van het ontslagrecht in het vooruitzicht. Zo zou een deel van de ontslagvergoeding worden ingezet voor opleiding.

Er zou meer ingezet worden op transitietrajecten. Hierbij zou een werknemer tijdens zijn opzeggingstermijn kunnen gaan werken bij een andere werkgever. Bij een positieve evaluatie zou de werknemer kunnen starten bij de nieuwe werkgever.

Maatregelen op vlak van opleiding

Vanaf 2024 wordt een individueel opleidingsrecht ingevoerd. Iedere werknemer zou recht hebben op gemiddeld minstens 5 dagen opleiding per jaar.

Herziening doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Naar aanleiding van onder meer de doorlichting van het Rekenhof werd beslist om te sleutelen aan de bestaande doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Hierdoor zou er een beperking ingesteld worden op de omvang van de RSZ-vermindering eerste werknemer. De limiet zou op een brutoloon van 4.000 EUR gebracht worden.

Aantal maatregelen voor evenwicht werk-privé

Diverse maatregelen die bijdragen aan het evenwicht werk-privé zullen verder behandeld worden door de sociale partners.

Om de combinatie werk en gezin te faciliteren werd beslist om de fiscale aftrek van de kinderopvang verder op te trekken. Er wordt een verhoging vooropgesteld van 13 EUR naar 14 EUR per dag.

Gunstregime topsporters wordt herzien

De gunstige RSZ-behandeling en fiscale behandeling van de inkomsten voor professionele sporters en sportclubs wordt herzien.

Definitief?

De hierboven vermelde maatregelen moeten nog uitgewerkt worden in wetgevende teksten.

Bepaalde maatregelen moeten nog verder behandeld worden door de sociale partners. Denk hierbij aan de mogelijkheid om een voltijdse job op vier dagen in te voeren.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.