Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 – Aanpassing voordeel van alle aard voor privégebruik van IT-apparaten

Veel werkgevers stellen gratis een PC, GSM of tablet ter beschikking van hun werknemers. Indien deze toestellen ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé belastbaar voordeel van alle aard.

 

De regelgeving hierover was sterk verouderd. Zo werd er bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet steeds dezelfde bedragen.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd op 2 manieren:

 

- de bedragen worden aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling;

- de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

 

1.Welke forfaits?

 

 

 

 

Toestand tot 31/12/2017

 

 

Toestand vanaf

1/1/2018

(RSZ en BV)

 

RSZ

 

 

BV

 

Pc of laptop

 

 

15 EUR/maand

180 EUR/jaar

 

 

6 EUR/maand

72 EUR/jaar

Per toestel

 

 

Tablet

 

 

Werkelijke waarde tenzij gekoppeld aan een pc

 

Werkelijke waarde

 

3 EUR/maand

36 EUR/jaar

Per toestel

 

 

Smartphone of gsm (toestel)

 

 

12,5 EUR/maand

150 EUR/jaar

 

Werkelijke waarde

 

3 EUR/maand

36 EUR/jaar

Per toestel

 

 

Telefoonabonnement

 

 

Werkelijke waarde

 

4 EUR/maand

48 EUR/jaar

 

 

Vaste of mobiele internetverbinding

 

 

5 EUR/maand

60 EUR/jaar

 

5 EUR/maand

60 EUR/jaar

Eén forfait

 

 

Opmerking: deze forfaits zijn enkel van toepassing in geval van terbeschikkingstelling door de werkgever! Dit veronderstelt dat de werkgever verplicht eigenaar van het toestel of titularis van het abonnement is.

 

2.Wat gebeurt er als verschillende IT-tools ter beschikking worden gesteld?

a)  Pc en tablet

Elk gratis ter beschikking gestelde toestel moet als voordeel in natura worden aangegeven.

Als bijvoorbeeld een pc en een tablet ter beschikking van de werknemer worden gesteld en hij beide voor privédoeleinden mag gebruiken, moeten er twee voordelen in natura worden verrekend, namelijk:

  • 6 + 3 = 9 EUR/maand
  • 72 + 36 = 108 EUR/jaar

 

b)  Smartphone en gsm

Elk onderdeel van dit voordeel moet voortaan afzonderlijk worden verrekend:

  • Toestel op zich
  • Telefoonabonnement
  • Mobiel internet

Als het geheel ter beschikking wordt gesteld met privégebruik, moet er een voordeel in natura van 12 EUR/maand worden aangegeven (3 + 4 + 5).

 

c)  Internetverbinding

Ongeacht het aantal ter beschikking gestelde (vaste of mobiele) internetverbindingen en ongeacht het aantal toestellen dat de verbinding mag gebruiken, moet slechts één voordeel worden aangegeven, hetzij 5 EUR/maand.

Voorbeeld: een werknemer gebruikt een door de werkgever ter beschikking gestelde laptop, vaste internetverbinding en smartphone (telefoonabonnement + mobiele verbinding) voor privédoeleinden. Dit vertegenwoordigt een voordeel in natura van 6 (pc) + 5 (vast en mobiel internet) + 3 (smartphone) + 4 (telefoonabonnement), hetzij 18 EUR per maand.

 

3.En als er enkel professioneel gebruik is?

Zoals dit altijd al het geval was, moet geen voordeel in natura worden aangegeven als alleen professioneel gebruik van deze door de werkgever ter beschikking gestelde tools toegestaan is. De werkgever legt dan best ook uitdrukkelijk een verbod op van privégebruik van de wagen. De werkgever dient te controleren of zijn werknemers het verbod respecteren.

 

4.En als de werkgever het onderscheid tussen privégebruik en professioneel gebruik behoudt?

Als de werkgever een systeem heeft ingesteld waarmee een onderscheid kan worden gemaakt tussen privégebruik en professioneel gebruik (split billing, vast bedrag of bepaald percentage), dan zal dit niet worden beïnvloed door de nieuwe regels. Het betreft gevallen waarin de werknemer zijn privégebruik, berekend volgens een realistisch systeem,  ten laste neemt en geen voordeel moet worden aangegeven.

 

5.Inwerkingtreding

De nieuwe forfaitaire waarderingen die gelden op fiscaal vlak werden ondertussen met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op sociaal vlak is de wijziging nog niet definitief en geldt zij onder voorbehoud van publicatie van de reglementaire tekst in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november 2017; ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 november 1969

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.