Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verhoging maximale thuiswerkvergoeding vanaf april 2021

Een werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste zijn van de werkgever.

Een circulaire die het fiscale stelsel bespreekt, vermeldt een maximale thuiswerkvergoeding van 129,48 EUR per maand (Circulaire nr. 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 14/07/2020). In hoofde van de begunstigden gaat het in principe om een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

Het betreft een vergoeding die een werkgever toekent bij regelmatig en structureel thuiswerk dat de werknemer daadwerkelijk uitoefent (minstens 5 werkdagen per maand).

Het bedrag van 129,48 EUR hoeft niet evenredig te worden verminderd in geval van deeltijdse prestaties. Als een deeltijdse werknemer effectief aan de voorwaarden voldoet om de forfaitaire thuiswerkvergoeding te ontvangen, dan mag de werkgever de maximale forfaitaire thuisvergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren voorzien in de arbeidsovereenkomst.

Er geldt geen onderscheid tussen verschillende functiecategorieën. Hetzelfde maximumbedrag moet worden toegekend aan alle werknemers die aan regelmatig en structureel thuiswerk doen.

Die forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de kantoorkosten te dekken. Dit zijn kosten die verband houden met de inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een kantoor, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing,... in de privéwoonplaats van de werknemer.

In een persbericht bevestigt de minister van Financiën dat de maximale thuiswerkvergoeding tijdelijk verhoogd wordt voor het tweede kwartaal van 2021, zodat deze beter overeenkomt met de werkelijk gemaakte kosten. Voor werknemers en bedrijfsleiders gaat het om een verhoging van 129,48 EUR naar 144,31 euro. Verwacht wordt dat de RSZ hetzelfde standpunt zal innemen.

Bron: persbericht van 12 februari 2021 van minister van Financiën Vincent Van Peteghem

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.