Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vraag uw stagebonus aan voor uw leercontracten

Indien u werkzaam bent in het Vlaams Gewest en een jongere opleidt in een duale of alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. U kan de bonus drie keer per jongere verkrijgen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500; bij de derde toekenning € 750.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding (OAO, stageovereenkomst of deeltijdse arbeidsovereenkomst);
  • de jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
  • de jongere wordt in het schooljaar (= van 1 september tot 31 augustus) waarvoor de bonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in de onderneming opgeleid;
  • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd.

U dient de stagebonus ten laatste op 31 december na het schooljaar aan te vragen bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Normaal krijgt u van de opleidings- of onderwijsinstelling de nodige aanvraagformulieren.

Bovenop de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of loonkosten die u normaal als beroepskosten mag inbrengen.

Om deze vrijstelling te verkrijgen, moet u de volgende documenten ter beschikking houden van de fiscus:

  • de beslissingsbrief van het DWSE die bewijst dat u de stagebonus ontving;
  • een lijst van de tewerkgestelde jongeren met vermelding van hun identiteitsgegevens, rijksregisternummer en het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.

Bron: www.vlaanderen.be/stagebonus.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.