Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid op werken in onroerende staat

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren in de zin van de BTW-wetgeving kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Het gaat niet enkel om werkgevers uit de bouwsector (PC 124), maar ook om werkgevers uit de sectoren hout en stoffering (PC 126), metaal (PC 111), schoonmaak (PC 121), tuinaanleg (PC 145.04) en elektriciens (PC 149.01).

1. Welke voorwaarden moeten worden vervuld?

Werven
Het werk moet ‘op locatie’ worden uitgevoerd.

In ploegen

Het werk moet verricht worden in één of meerdere ploegen van minstens twee personen. De ploegen moeten hetzelfde of complementair werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang.

De vrijstelling kan alleen worden toegepast indien de werknemers in de betrokken maand minstens 1/3 van hun arbeidstijd in ploegen gewerkt hebben.

Minimumloon

Elke werknemer van de ploeg, behalve de studenten of leerlingen, moet een minimum bruto uurloon ontvangen. Het geïndexeerde bedrag voor 2021 bedraagt € 14,34.

De werkgever moet geen ploegenpremie betalen. Anderzijds komt een werknemer die wel een ploegenpremie ontvangt, maar geen uurloon van € 14,34 heeft, niet in aanmerking voor de vrijstelling.

2. Hoeveel bedraagt het voordeel?

In 2019 bedroeg de vrijstelling 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

Sinds 1 januari 2020 is de vrijstelling opgetrokken tot 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

Contacteer uw dossierbeheerder indien u vermoedt dat u hierop aanspraak maakt. 

Bron: Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 en Wet dd. 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, BS 6 mei 2019.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.