Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vrijwillige toekenning of verhoging coronapremie: individuele overeenkomsten ten laatste op 31 december 2021!

Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een eenmalige coronapremie toe te kennen aan uw werknemers. De coronapremie wordt steeds uitgereikt in de vorm van consumptiecheques. De werkgever dient enkel een bijzondere bijdrage van 16,5% te betalen, waardoor dit een interessant voordeel is. De werknemer dient geen bijdrage te betalen.

Heel wat sectoren hebben inmiddels een cao gesloten die voorziet in een (verplichte) toekenning van een coronapremie aan het personeel. Het kan echter zijn dat u een hoger bedrag wenst toe te kennen dan de sector oplegt. Of dat u niet voldoet aan de voorwaarden die de sector oplegt om de coronapremie toe te kennen, maar dat u deze toch vrijwillig wenst toe te kennen.

De instructies van de RSZ bepalen dat de toekenning van de coronapremie steeds dient voort te vloeien uit een sectorale cao, een ondernemings-cao of – indien geen ondernemings-cao kan gesloten worden bij gebrek aan een syndicale delegatie of indien dit niet gebruikelijk is in de onderneming – een individuele overeenkomst.

Deze cao of individuele overeenkomst moet wel uiterlijk op 31 december 2021 gesloten zijn. Het volstaat dat de documenten ondertekend zijn op die datum. De praktische afhandeling van de toekenning van de coronapremie en de uitreiking van de consumptiecheques kan nog tot uiterlijk 31 maart 2022 gebeuren. Dit meldt de RSZ in een tussentijdse instructie van 20 december 2021. Het uitstel tot 31 maart 2022 moet wel nog bevestigd worden door een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Indien u dus vrijwillig wenst over te gaan tot de toekenning of verhoging van een coronapremie, dient u een ondernemings-cao of individuele overeenkomst te sluiten uiterlijk 31 december 2021 om het sociaal en fiscaal gunstregime te kunnen genieten. Hierbij mag er geen willekeurig onderscheid gemaakt worden tussen werknemers. De maximaal toe te kennen coronapremie bedraagt € 500 per werknemer.

De RSZ vermeldt in haar tussentijdse instructies verder nog dat, indien u consumptiecheques in elektronische vorm wenst toe te kennen en de sectorale cao die de coronapremie invoert vermeldt hier niets over, dit ook in een individuele overeenkomst of ondernemings-cao dient te worden vastgelegd. Deze overeenkomsten mogen wel gesloten worden tot 31 maart 2022.

Bron: Tussentijdse instructies van 20 december 2021 van de RSZ, www.socialsecurity.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.