Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aangepaste RSZ-verminderingen oudere werknemers in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige gemeenschap

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hebben hun RSZ-vermindering voor oudere werknemers gewijzigd.

1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Momenteel komen werknemers vanaf 55 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor een doelgroepvermindering indien hun refertekwartaalloon niet hoger is dan 10.500 EUR. Vanaf 1 juli 2018 komen werknemers slechts vanaf 57 jaar in aanmerking. De kwartaalloongrens blijft 10.500 EUR.

Tot 30 juni 2018 blijven de huidige bedragen van toepassing:

Leeftijd laatste dag van het kwartaal

Maximum verminderingsbedrag per kwartaal

55 tot 57 jaar

400 EUR

58 tot 61 jaar

1.000 EUR

62 tot 64 jaar

1.500 EUR

De verminderingsbedragen worden eengemaakt. Vanaf 1 juli 2018 wordt namelijk voor elke leeftijdscategorie een vermindering van 1.000 EUR/kwartaal toegekend.

2. Duitstalige Gemeenschap

Sinds 2018 heeft de Duitstalige Gemeenschap haar eigen doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 54 jaar waarvan het refertekwartaalloon lager is dan 13.942,47 EUR. De werkgever kan genieten van de volgende verminderingsbedragen:

Leeftijd laatste dag van het kwartaal

Maximum verminderingsbedrag per kwartaal

54 tot 57 jaar

400 EUR

58 tot 61 jaar

1.000 EUR

62 tot 64 jaar

1.500 EUR

vanaf 65 jaar

800 EUR

Vanaf 1 april 2018 wordt een bijkomende voorwaarde opgelegd: de doelgroepvermindering wordt enkel toegekend indien de werknemer in het betrokken kwartaal effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd. Wanneer er geen effectieve arbeidsprestaties zijn wegens een wettelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, arbeidsongeval, vakantie, tijdelijke werkloosheid, enz.) of wegens een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, wordt de vermindering ook toegekend.

Bronnen: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het K.B. van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 15 maart 2018; Programmadecreet 2018 van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van 26 februari 2018, B.S. 26 maart 2018.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.