Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanpassing overgangsregeling voor jonge sportbeoefenaars

Jonge sportbeoefenaars genieten van een afzonderlijke aanslagvoet (16,5%) voor de eerste schijf van € 20.520 bruto (in 2022). Alle bezoldigingen die deze grens overschrijden, worden progressief belast.

Met de hervorming van het fiscaal en sociaal statuut van de sportbeoefenaars werd de leeftijdsgrens om te worden beschouwd als ‘jonge sportbeoefenaar’ gewijzigd van 26 jaar naar 23 jaar en dit vanaf 1 januari 2022.

De wetgever voegde ook een overgangsregeling toe voor jonge sportbeoefenaars die op 1 januari 2022 23, 24 of 25 jaar waren. Deze jonge sportbeoefenaars kunnen blijven genieten van de afzonderlijke aanslagvoet van 16,5% tot de leeftijd van 26 jaar.

Om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling moest worden gekeken naar de leeftijd van de sportbeoefenaar op 1 januari 2022. Bijgevolg vielen sportbeoefenaars die op 1 januari 2022 22 jaren en 23 worden in de loop van 2022 uit de boot.

De wetgever wenst via de wet houdende diverse fiscale bepalingen hieraan tegemoet te komen en heeft bijgevolg de datum van 1 januari 2022 gewijzigd naar 1 januari 2023. Om na te gaan of de sportbeoefenaar in aanmerking komt voor de overgangsregeling moet gekeken worden naar zijn leeftijd op 1 januari 2023.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.