Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanvullend paritair comité voor de arbeiders (PC 100) – Tewerkstellingsakkoord 2017-2018

Aanvullend paritair comité voor de arbeiders (PC 100) – Tewerkstellingsakkoord 2017-2018

Binnen het aanvullend paritair comité voor de werklieden (PC 100) werd een tewerkstellingsakkoord gesloten en zijn de uitvoeringscao’s getekend op 20 oktober 2017 voor de periode 2017-2018. 

 

1.Koopkracht

 

a)Verhoging jaarlijkse premie

 

Voor 2017-2018 wordt de loonmarge van 1,1% volledig ingevuld door een verhoging van de jaarlijkse premie.

De jaarlijkse premie van 11 x het basisuurloon wordt met ingang van 1 december 2017 verhoogd met 20x het basisuurloon, tot een totaal van 31 x het basisuurloon in voege op 1 december van het beschouwde jaar.

Bijvoorbeeld:

  • Een werknemer met een basisuurloon van 12 euro zal dus recht hebben op een premie van 372 euro.
  • Een werknemer met een basisuurloon van 13 euro krijgt daarentegen een premie van 403 euro.

Deze jaarlijkse premie kan omgezet worden in gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen/of voordelen aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (brutoloon+ patronale RSZ-bijdragen). Bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak zijn uitgesloten.

Behoudens tegenbericht vóór 31/12/2017 zullen wij de premie berekenen samen met het loon van de maand december 2017

b)Voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector:

Naast de jaarlijkse premie zoals voorzien in a), wordt:

-het uurloon (referentie 31/12/2016) verhoogd met 1,7% op 1/1/2018 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2017 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend , aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

-het uurloon (referentie 31/12/2017) met 1,2% op 1/1/2019, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2018 op ondernemingsvlak worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

 

2.Eindeloopbaan/tijdskrediet

 

Er is toetreding voorzien wat betreft SWT betreffende lange loopbaan, zware beroepen en nachtarbeid.

 

Er is een recht voorzien op volledig of halftijds tijdskrediet met motief met een maximum van 24 maanden. Voor arbeiders met minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming wordt het recht op volledig of halftijds tijdskrediet met motief mogelijk met een maximum van 36 maanden.

 

De leeftijd voor het recht op oudere werknemers op 1/5de of 1/2de landingsbanen, wordt op 55 jaar gebracht. 

 

3.Vorming

 

De bestaande cao's 2013-2014 en 2015-2016 betreffende vorming worden voor 2017-2018 verlengd.

 

4.Overuren

 

Overuren mogen niet onbeperkt gepresteerd worden. Daartoe werd een ‘interne overurengrens’ ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer deze grens bereikt is, er inhaalrust moet toegekend worden alvorens er nieuwe overuren mogen gepresteerd worden.

 

De sector bepaalt het volgende:

 

-voor de ondernemingen die minder dan 50 arbeiders tewerkstellen, wordt de grens van uren boven de gemiddelde arbeidsduur gedurende de referteperiode gebracht op 156 uren. Dit betekent dat er geen overurensaldo mag worden opgebouwd van meer dan 156 uren. Op het ogenblik dat de werknemer 156 uren heeft opgebouwd, moet hij eerst een aantal uren inhaalrust nemen vooraleer hij terug prestaties zal kunnen leveren boven de normale voltijdse dagelijkse of wekelijkse arbeidsduurgrenzen.

Daarnaast bedraagt het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust 143 uren. Hij kan voor deze uren een uitbetaling vragen.

 

-voor de ondernemingen die 50 of meer arbeiders tewerkstellen wordt de grens van uren boven de gemiddelde arbeidsduur gedurende de referteperiode gebracht op 156 uren en bedraagt het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust 143 uren, voor zover hierover een ondernemings-cao wordt gesloten.

 

Bron: CAO 20/10/17, geldig van 1/12/17 voor onbepaalde duur.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.