Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Afstand van een niet-concurrentiebeding

Wat is een niet-concurrentiebeding?

Het gaat om een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming die hij heeft verlaten nadeel te berokkenen door de kennis die eigen is aan die onderneming, en die hij op industrieel of op handelsgebied in de onderneming heeft verworven, voor zichzelf of voor een concurrerende firma aan te wenden.

Geldigheidsvoorwaarden 

Om geldig te zijn moet het niet-concurrentiebeding:

  • schriftelijk vastgesteld zijn, hetzij bij de indienstneming, hetzij later.
  • betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst waarin het bruto-jaarloon meer bedraagt dan 34.180 EUR (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2018) op het ogenblik van de verbreking van de overeenkomst.

    Hierbij geldt het volgende onderscheid:  

    - Bruto-jaarloon tussen 34.180 EUR en 68.361 EUR: het beding is maar geldig  wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten die de functies aanduidt waarvoor een niet-concurrentiebeding kan worden toegepast.  Dergelijke cao bestaat bij voorbeeld in de sector van het hotelbedrijf.

    - Bruto-jaarloon van meer dan 68.361 EUR: het beding is altijd geldig behalve voor de functies die bij collectieve arbeidsovereenkomst werden uitgesloten.     

  • betrekking hebben op soortgelijke activiteiten.
  • geografisch beperkt zijn tot de plaatsen waar de werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen (en in geen geval buiten het nationaal grondgebied);
  • niet langer lopen dan 12 maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen.
  • voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever wanneer hij, binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, niet afziet van de effectieve toepassing van het concurrentiebeding (zie later). Het minimumbedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer, dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. Bv. een concurrentiebeding wordt voorzien voor 12 maanden. De vergoeding bedraagt ten minste 6 maanden van het brutoloon. 

Pas op: er gelden andere regels voor handelsvertegenwoordigers.

Pas op! Wil u in de voorgaande gevallen uiteindelijk toch niet het risico lopen om de werknemer een vergoeding te betalen van bv. 6 maanden (d.i. wanneer de ex-werknemer het beding niet overtreedt), dan kan u er nog steeds voor opteren om afstand te doen van het beding. Dit dient te gebeuren binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Ook dus bij een ontslag door werknemer!

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.