Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Audiovisuele sector (PC 227) – Tewerkstellingsakkoord 2017-2018

1.Verhoging van de sectorale minimumlonen (barema’s)

 

De barema’s in de sector stijgen met 1,1% op 1 januari 2018.

 

2.Verhoging van de reële lonen

 

De reële brutolonen stijgen eveneens op 1 januari 2018 met 34,25 euro (pro rata voor deeltijders).

 

Ondernemingen die in 2017 hun bedienden reeds een loonsverhoging gegeven hebben, mogen deze aanrekenen op de voorziene verhoging van 34,25 euro. Opgelet: baremieke verhogingen en indexeringen tellen niet mee.

 

Verrekenen zondagtoeslag

Bovendien mogen bedrijven, die momenteel enkel de voorziene toeslag van 15% voor werken op zon- en feestdagen betalen, de verderop in dit artikel vermelde verhoging van de zondagstoeslag in rekening brengen. Dit kan gebeuren volgens een specifieke berekeningsmethode die voorzien is in de cao.

 

Daarenboven moet Mediarte, het sociaal fonds van de sector, per mail op de hoogte gebracht worden en dit uiterlijk op 31 maart 2018, zo niet moet toch de volledige 34,25 euro gegeven worden.

 

Indien u retroactieve rechtzettingen wil vermijden, dient u ons zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de loonboeking van januari 2018, op de hoogte te brengen van de situatie in uw onderneming.     

 

Alternatief voordeel

De werkgevers die dit zouden willen, kunnen een gelijkwaardig alternatief loonvoordeel toekennen in plaats van de verhoging van de effectieve lonen (bijvoorbeeld een bijkomende storting in een groepsverzekering). Om gelijkwaardig te zijn, moet de werkgeverskost op jaarbasis van het alternatief minstens 34,25 euro x 13,92 (eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld) x 1,28 (RSZ-bijdragen) bedragen per voltijdse werknemer.

 

De overlegorganen binnen de onderneming, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers zelf moeten zich akkoord verklaren met dit alternatief en ook hier moet Mediarte per mail op de hoogte gebracht worden en dit vóór 31 maart 2018. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan moet toch de bruto loonsverhoging betaald worden.

 

3.Verhoging van de premie voor werken op zon- en feestdagen

 

De bestaande toeslag voor werken op zon- en feestdagen wordt verhoogd van 15% naar 20%.

 

4.Wat moet u juist doen?

 

Er zijn dus 2 zaken die duidelijk moeten zijn opdat de (reële) lonen in januari 2018 correct berekend kunnen worden:

 

-Wordt er een gekozen voor een alternatief loonvoordeel of niet?

-Voor de bedrijven die reeds minimaal 20% zondagtoeslag betalen: zal er een verrekening gebeuren of niet?

 

Gelieve HDI hiervan via mail op de hoogte te brengen vóór de loonberekening van januari 2018. Zonder bericht zullen de reële lonen in januari verhoogd worden met 34,25 euro (pro rata voor een deeltijder).

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.