Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2017

Indien een werkgever aan zijn werknemer een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook gebruikt mag worden voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

Belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

 

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

 

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

Voor inkomstenjaar 2016 was de referentie-CO2-uitstoot 89 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 107 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

 

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

 

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2017 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2016.

 

Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2017 tot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en tot 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de bedrijfswagens in 2017 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar.

 

Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 toegekende voordelen van alle aard.

 

Het minimumbedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van bedrijfswagens voor 2017 moet wel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Voor 2016 was dit minimumvoordeel vastgesteld op 1260 EUR.

 

Bron: KB van 24 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 5 december 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.