Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Bevestiging en strengere sanctionering van de loonnorm 2017-2018

De sociale partners beraadslagen om de twee jaar over de maximale marge waarbinnen de lonen van de privésector mogen stijgen, de zogenaamde loonnorm. De loonnorm werd gecreëerd om de loonhandicap van België ten opzichte van onze buurlanden weg te werken. Indexeringen van het loon en baremieke verhogingen kunnen wel steeds toegekend worden los van de loonnorm.

 

Invulling van de loonnorm

 

In het interprofessioneel akkoord (IPA) van 2017-2018 werd de loonnorm voor die periode vastgesteld op 1,1%. Deze marge werd onlangs bevestigd door CAO nr. 119 die in de NAR gesloten werd op 21 maart 2017. CAO nr. 119 geldt voor de periode 2017-2018. De wet van 19 maart 2017 trad in werking op 1 januari 2017.

 

In eerste instantie zijn de sectoren aan zet om de loonnorm (eventueel) in te vullen. Pas indien zij dit niet of niet volledig doen, kan de loonnorm op bedrijfsniveau ingevuld worden. Daarom raden we aan om de onderhandelingen in uw sector af te wachten alvorens enige loonsverhogingen door te voeren.

 

Naleving van de loonnorm

 

Of de loonnorm werd nageleefd, wordt gecontroleerd per werkgever op basis van de gemiddelde loonkost uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Het is dus perfect mogelijk om een individuele werknemer een loonsverhoging toe te kennen op voorwaarde dat de gemiddelde loonkost van het bedrijf niet stijgt.

 

De controle en sanctionering van de naleving van de loonnorm was echter nog een zwakte in de regelgeving. Zo stelde de vraag zich of een loonnorm die enkel werd opgenomen in een interprofessioneel akkoord wel afdwingbaar was. De straffen zouden ook te licht zijn.

 

Daarom werd er op 29 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad een wet van 19 maart 2017 gepubliceerd tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze wet bepaalt onder andere dat de loonnorm om de twee jaar vóór 15 januari van het eerste jaar in een interprofessioneel akkoord dient vastgelegd te worden én nadien moet bevestigd worden door een CAO van de NAR die door de Koning algemeen verbindend verklaard wordt.

 

Verder worden de boetes ook opgetrokken tot minimum € 250 en maximum € 5.000, vermeerderd met de opdeciemen, per overtreding per werknemer. De boete kan opgelegd worden voor maximum 100 werknemers.

 

Bronnen: CAO nr. 119 van 21 maart 2017 tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018;

Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, B.S. 29 maart 2017.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.