Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Bijkomende formaliteit minimumgrenzen arbeidsduur Horeca.

Zoals reeds toegelicht in onze infoflash dd. 27 juli 2017 voorziet het sectorakkoord 2017-2018 vanaf 1 januari 2018 een extra formaliteit om van de sectorale afwijking op de algemene minimumgrenzen inzake de arbeidsduur gebruik te kunnen maken.

Wat is de algemene minimumgrens?

De arbeidswet  voorziet dat elke prestatie minstens 3 uur lang dient te zijn en elke deeltijdse werknemer minstens 1/3e van de voltijdse arbeidsduur op weekbasis dient te werken.

Welke afwijking voorziet de Horeca hierop?

Binnen het paritair comité nr. 302 voor de horeca is men afgeweken van deze regels via de cao van 25 juni 1997. Deze cao bepaalt dat de wekelijke arbeidsduur voor een deeltijder niet lager mag liggen dan 10u per week en dat de duur van elke werkperiode niet korter mag zijn dan 2 uren.

Welke formaliteit is er voorzien vanaf 1 januari 2018?

Vanaf 1 januari 2018 moet iedereen Horecawerkgever die gebruik maakt van deze afwijking een gemotiveerde melding doen aan de voorzitter van het paritair comité.

De werkgever kan hiervoor het modeldocument dat de sector opmaakte gebruiken.

Opgelet: het gaat louter om een meldingsplicht. U ontvangt dus geen goed- of afkeuring.

De voorzitter van het Paritair Comité maakt deze melding over aan de Adviesgroep Afwijkingen die een lijst bijhoudt van alle bedrijven die gebruik maken van de afwijking. Deze adviesgroep heeft de mogelijkheid om in geval van misbruik de afwijking in te trekken.

 

Als u dus na 1 januari 2018 (verder) gebruik wenst te maken van deze sectorale afwijking dan zal u dit gemotiveerd moeten melden aan de voorzitter van het paritair comité.

Een modeldocument dat u hiervoor kan gebruiken is op aanvraag bij uw dossierbeheerder te verkrijgen. Gelieve uw dossierbeheerder te verwittigen indien wij de melding in uw opdracht dienen te verrichten.

Bron; Protocolakkoord 2017-2018, cao 20/12/17, registratienummer xxx, geldig van 1/1/18 voor onbepaalde duur.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.