Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Controleplicht strafregister medewerkers Vlaamse jeugdsectoren

Volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is het in het kader van een wervings- en selectieprocedure in principe verboden om als werkgever aan de sollicitant vragen te stellen met betrekking tot zijn of haar gerechtelijk verleden. Er kan dus worden gesteld dat u als werkgever geen uittreksel uit het strafregister mag opvragen. Echter kan de wet hierop uitzonderingen voorzien voor bepaalde beroepen (zoals bijvoorbeeld het geval is voor het personeel van bewakingsbedrijven).

Ook voor nieuwe meerderjarige medewerkers in bepaalde Vlaamse jeugdsectoren wordt nu door een Vlaams decreet in zo een uitzondering voorzien. Het betreft een verplichte controle door de werkgever van het uittreksel model 2 (een uittreksel specifiek voorzien voor het contact met minderjarigen) in “alle organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen”.

Deze controleplicht geldt enkel voor meerderjarige medewerkers die op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen. Wanneer het uittreksel niet blanco is, beoordeelt de werkgever of de vermeldingen op het uittreksel van die aard zijn dat de medewerker geen onberispelijk gedrag vertoont in de omgang met minderjarigen. Omwille van privacyredenen, moet vertrouwelijkheid worden gegarandeerd en mag het uittreksel niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Deze regeling treedt in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2023.

Bron: Decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers, BS 24 juni 2022.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.