Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: bereid u goed voor op een mogelijke heropstart!

Op vrijdag 24 april 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad mogelijk over een (gedeeltelijke) heropstart van de economische activiteiten in bepaalde sectoren. Om de ondernemingen hierin bij te staan, hebben vakbonden en werkgevers een praktische gids met goede praktijken opgesteld. Deze gids biedt de bedrijven tal van tips om in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden de activiteiten opnieuw op te starten, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.

Tegelijk kan deze gids ook een ondersteuning zijn voor de ondernemingen en sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen die in de gids zijn opgenomen.

Deze gids zal ook overgemaakt worden aan de voorzitters van alle paritaire comités. De paritaire comités kunnen de gids dan verder verfijnen met maatregelen die specifiek nodig zijn voor de sector. Vermoedelijk zullen er dan ook nog sectorgidsen met best practices volgen.

Ook u als werkgever kan deze gids gebruiken als inspiratiebron voor de organisatie van het werk in deze tijd van COVID-19, want vermoedelijk zullen we nog lang moeten leven met het coronavirus.

Wat kan u vinden in deze gids?

  • Algemene maatregelen: maximaal gebruik maken van het sociaal overleg in de onderneming, experts betrekken, duidelijke instructies geven en zorgen voor de nodige opleiding en communicatie, de regels van social distancing maximaal toepassen, enz.;
  • Hygiënemaatregelen: hand- en respiratoire hygiëne, reiniging van werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen, ventilatie en verluchting, mondmaskers, enz.;
  • Tips inzake woon-werkverplaatsingen, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, rust- en lunchpauzes;
  • Regels voor externen zoals bezoekers, klanten en leveranciers;
  • Werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf of met meerdere werkgevers op eenzelfde arbeidsplaats;
  • Off-site werkzaamheden op werven, openbaar domein, parken en wegen;
  • Thuis werken.

De gids kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te-gaan

Indien de sectoren nog bijkomende sectorgidsen uitwerken, zullen deze ook gepubliceerd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Bron: “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, www.werk.belgie.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.