Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Cumul mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding: aanpassing RSZ-besluit

In mei van dit jaar verscheen de wet met betrekking tot de invoering van de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als Cash for Car) in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor werd het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een som geld, een mobiliteitsvergoeding.

De mobiliteitsvergoeding bestaat uit een geldbedrag dat overeenstemt met de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen.

Een werkgever kan aan zijn werknemers de mogelijkheid bieden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een bedrag in geld. De invoering van een mobiliteitsvergoeding behoort tot de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de werkgever. Er zijn bovendien ook heel wat voorwaarden verbonden aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding.

De werknemer die kiest voor een mobiliteitsvergoeding moet nadien zelf instaan voor de kosten van de woon-werkverplaatsing. Indien de werkgever toch zou tussenkomen in deze kosten, dan geldt er geen vrijstelling. Dit wil concreet zeggen dat de tussenkomst wordt beschouwd als loon. Onder kosten wordt hier verstaan: de tussenkomst in het openbaar vervoer en gemeenschappelijk vervoer, de fietsvergoeding en de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets.

Er bestaat echter een uitzondering op dit cumulverbod, meer bepaald voor de werknemers die minstens tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding zowel het voordeel van een bedrijfswagen hadden als een vergoeding of een voordeel ontvingen voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. 

Het fiscale luik van het cumulverbod en de uitzondering hierop werd reeds opgenomen in de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. Wat betreft de sociale zekerheid met betrekking tot het cumulverbod en de uitzondering, werd er in deze wet niets opgenomen. Om nu de sociale zekerheid in overeenstemming te brengen met de fiscale regels, is er een aanpassing gebeurd van het RSZ-besluit. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Bron: KB van 16 november 2018 tot wijziging van artikel 19, §2 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 29 november 2018.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.