Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De consumptiecheque

Gelet op de zware impact van de lockdown op de horeca-, cultuur- en sportsector heeft de regering beslist om deze sectoren te ondersteunen om zo de socio-economische gevolgen voor deze sectoren na de COVID-19-pandemie zo veel mogelijk te beperken. De regering heeft daarom de corona-consumptiecheque in het leven geroepen.

Men heeft zich bij het ontwikkelen van dit voordeel laten inspireren door het systeem van maaltijd- en ecocheques. De corona-consumptiecheque wordt niet als loon beschouwd als een aantal voorwaarden is voldaan:

  1. De cheque mag niet worden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, dat al dan niet bijdrageplichtig is voor de sociale zekerheid;
  2. De toekenning van de cheque moet, zoals voorzien bij de maaltijdcheques, vervat zijn in een CAO op het niveau van de sector of de onderneming. Indien dit niet mogelijk is, kan het in tweede orde ook via een individuele overeenkomst.
  3. Een cheque mag een maximale waarde van 10 euro hebben en de werkgever mag een werknemer maximaal 300 euro aan cheques toekennen;
  4. De cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk omgeruild worden in geld;
  5. De cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Het voordeel zal ook vermeld moeten worden op de individuele rekening van de werknemer.;
  6. De cheque is slechts 12 maanden geldig en dit vanaf de datum dat de horecasector opnieuw klanten mag ontvangen, zijnde 8 juni 2020. De cheques blijven dus geldig tot en met 7 juni 2021;
  7. De cheque mag uitgereikt worden tot en met 31 december 2020;
  8. De cheque mag slechts besteed worden bij inrichtingen die ressorteren onder de horecasector, inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze cheque enkel in papieren vorm zou verschijnen maar ondertussen werd ook al goedgekeurd dat deze cheque ook elektronisch kan worden afgeleverd

Het is nog even afwachten hoe deze consumptiecheque fiscaal zal bekeken worden maar vermoedelijk zal dit fiscaal volledig aftrekbaar zijn.
 

Bron: 

Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2020

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1434

 


 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.