Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De krachtlijnen van het Vlaams doelgroepenbeleid

Via onze infoflash dd. 13/04/2016 informeerden wij u reeds dat het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid op 4 april 2016 in het Belgisch Staatsblad is verschenen en dat de gewesten bevoegd zijn voor de uitwerking van het te volgen beleid inzake de doelgroepverminderingen.

 

Het decreet houdende het Vlaams Doelgroepenbeleid voorziet in een legistieke basis voor Vlaanderen om het doelgroepenbeleid uit te bouwen en legt de drie onderstaande doelgroepen vast: de jonge werknemers jonger dan 25 jaar, de oudere werknemer vanaf 55 jaar en een Vlaamse Ondersteuningspremie voor mensen met een handicap. Het nieuwe doelgroepenbeleid treedt in werking op 01/07/2016.

 

Met de goedgekeurde uitvoeringsbesluiten komt er niet alleen duidelijkheid over het nieuwe beleid, maar ook over hoe de overgang er zal uitzien. Diverse maatregelen zullen verdwijnen en worden met dit besluit opgeheven. Het gaat bijvoorbeeld om het Activaplan, doorstroomprogramma’s, RSZ-korting bij herstructurering e.a. De nieuwe doelgroepmaatregelen zullen in principe van start gaan op 01/07/2016, waarbij vanaf dat moment de instroom in de huidige maatregelen niet meer mogelijk is (Activa start, de oude jongerenkorting, premie 50+ en Activa verminderde beschikbaarheid).

Voor de overige bestaande maatregelen zoals RSZ-korting voor herstructurering, is instap vanaf 01/01/2017 niet meer mogelijk.

Uiterlijk eind 2018 stoppen alle uitdovende oude maatregelen waardoor vanaf 01/01/2019 er enkel nog de drie bovenstaande maatregelen over blijven. Hierdoor wordt, gegeven de budgettaire beperkingen, maximaal rechtszekerheid geboden aan de werkgevers, wat hen moet toelaten te kunnen anticiperen en te reageren op de aangekondigde hervormingen.

 

Besluit

Vanaf 01/07/2016 zal er voor nieuwe aanwervingen geen toepassing meer gemaakt worden van:

  • Federale doelgroepvermindering jonge werknemers, doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren en doelgroepvermindering 19-jarigen en de daaraan gekoppelde werkuitkering activa start.
  • Federale doelgroepvermindering oudere werknemers en de Vlaamse premie 50+.
  • Federale activa-werkuitkering voor werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid.

 

Bron: persbericht op initiatief van het VBO, Voka, UWE en Beci.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.