Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen-, nacht- of volcontinuarbeid

 

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-, nacht- en volcontinuarbeid betreft inkomsten die belastbaar zijn en die daarom in principe aan de bedrijfsvoorheffing moeten worden onderworpen. De wetgever heeft echter voor deze inkomsten bepalingen ingevoerd waardoor de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing ervan vrijgesteld is om de op de inkomsten ingehouden bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten.

Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing is van toepassing op werkgevers van ondernemingen:

- waar ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht;

- die een ploegenpremie betalen of toekennen;

- en die schuldenaar zijn van bedrijfsvoorheffing.

 

De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt enkel toegekend voor werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld zijn, over de betrokken maand waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, tenminste 1/3de van hun arbeidstijd in nacht- of ploegenarbeid zijn tewerkgesteld. De werknemers ontvangen hiervoor een ploegen- of nachtpremie. Het betreft werknemers uit de profit sector die aan de RSZ onderworpen zijn of statutair zijn tewerkgesteld in een NV naar publiek recht. Voor de 1/3de tewerkstelling in ploegen- of nachtarbeid moet er ook rekening gehouden worden met de schorsingen waarvoor het loon wordt doorbetaald bijvoorbeeld betaalde feestdagen, gewaarborgd loon,… De perioden van schorsing waarvoor de werknemer geen loon ontvangt, worden uiteraard niet meegerekend.

 

 1. Ploegenarbeid

 

Met ploegenarbeid duiden we op het werk dat uitgevoerd wordt:

 

 • in minstens twee ploegen van minimaal twee werknemers. Een ploeg die bestaat uit één werknemer is dus duidelijk geen ploeg;
 • die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
 • die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen;
 • zonder dat de overlapping meer bedraagt dan 1/4de van hun dagtaak.

 

‘Ploegen Hansenne’ duidt op werknemers die twee maal 12u werken in het weekend maar die worden gelijkgesteld als een voltijdse werknemer. Deze weekendwerkers hebben in eerste instantie geen ploegenpremie, dus vallen zij ook niet onder de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

 

 1. Nachtarbeid

 

Nachtarbeid betreft prestaties die geleverd worden tussen 20u00 en 06u00, met uitzondering van:

 • uitsluitende prestaties van de werknemer verricht tussen 06u00 en 24u00;
 • prestaties vanaf 05u00 van de werknemer.

 

 1. Volcontinuarbeid

 

Concreet moet het gaan om een onderneming die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • ondernemingen uit de profitsector;
 • waar gewerkt wordt in minstens vier ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen;
 • zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak;
 • waar de bedrijfstijd, zijnde de tijd dat het bedrijf functioneert, minstens 160 uur bedraagt op weekbasis

 

Een drieploegenstelsel tijdens de week, gekoppeld aan een afzonderlijke weekendploeg, komt niet in aanmerking als volcontinu arbeidssysteem.

De verhoging is bovendien enkel van toepassing voor ondernemingen die volledig werken in een volcontinu arbeidssysteem. Voor ondernemingen die gedeeltelijk werken in dergelijk systeem kan de verhoogde vrijstelling onder voorwaarden worden toegepast.

 

 1. Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

 

Het vrijstellingspercentage werd verhoogd en bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen. Naast de verhoging van het vrijstellingspercentage werd de bestaande vrijstelling ook versterkt voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren. Beide maatregelen gelden sinds 1 januari 2016. Voor ondernemingen die een volcontinuesysteem hebben, geldt het vrijstellingspercentage van 25% nog steeds.

 

 1. Bewijs voor de belastingadministratie

 

De werkgever moet het bewijs leveren dat de werknemers voor wie de vrijstelling gevraagd wordt gedurende de kalendermaand effectief ploegen- of nachtarbeid verricht hebben of gewerkt hebben in een systeem van volcontinuearbeid.

 

De werkgever moet een nominatieve lijst voor de Administratie opmaken die voor elke betrokken werknemer de volledige identiteit (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, nationaal nummer of geboortedatum) en de maand waarin hij in ploegen, 's nachts of in een systeem van volcontinuarbeid heeft gewerkt, vermeldt. De uitzendbedrijven moeten de benaming, het volledige adres en het nationale nummer van de ondernemingen waar de arbeid werd verricht, erbij vermelden.

 

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake de versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015; Koninklijk Besluit van 16 juni 2004 (artikel 2), BS 24 juni 2004.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.