Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Deadline 31 januari 2018 - Verplichte federale mobiliteitsenquête (indien > 100 werknemers)

De FOD Mobiliteit en Vervoer voert om de drie jaar een federale mobiliteitsenquête uit bij enkele ondernemingen in de hoop dat de resultaten kunnen bijdragen tot een beter beheer van de mobiliteit. De enquête heeft reeds vier keer plaatsgevonden en keert ook dit jaar voor een vijfde keer terug.

 

Welke ondernemingen?

De enquête moet enkel ingevuld worden door werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Als een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet de enquête afzonderlijk ingevuld worden voor elke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers.

 

Voor ondernemingen in de privésector wordt het gemiddeld aantal werknemers berekend op dezelfde manier als voor de sociale verkiezingen. Dit keer moet het gemiddelde berekend worden voor de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

 

Het invullen van de enquête is een wettelijke verplichting en het nalaten ervan kan bestraft worden.

 

Procedure

De enquête kan ingediend worden tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. Dit moet gebeuren op basis van de situatie op 30 juni 2017. Bij het invullen van de enquête moet de volgende procedure gevolgd worden:

 

-Gegevens verzamelen:

Om de enquête te kunnen invullen, is het noodzakelijk dat u eerst de nodige gegevens verzamelt. Zo zullen er inlichtingen opgevraagd worden over o.a. de organisatie van de arbeidstijd, de bereikbaarheid van de vestigingseenheid, de maatregelen die genomen of gepland zijn op het vlak van mobiliteitsbeheer,… Een deel van de vragen gaan ook over de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers. Aangezien u hier meestal geen zicht op heeft, zal u deze gegevens eerst moeten opvragen bij uw werknemers. U kan dit doen via een eigen methode, maar de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft hiervoor ook een eigen toepassing uitgewerkt die beschikbaar is via de applicatie voor het invullen van de mobiliteitsenquête. De antwoorden van de werknemers verschijnen in de applicatie van de enquête.

 

-De enquête invullen:

Nadat u de nodige gegevens heeft verzameld, kan u de enquête invullen. De vragenlijst moet online ingevuld worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de identificatie gebeurt op dezelfde manier als voor de RSZ-toepassingen.

 

-Sociaal overleg:

Voor u de enquête doorstuurt naar de FOD Mobiliteit en Vervoer is het verplicht om het advies te vragen van de ondernemingsraad. Zij beschikken over twee maanden om hun advies kenbaar te maken. Bij gebrek aan een ondernemingsraad, wordt het advies gevraagd van de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet de vragenlijst aan de werknemers meegedeeld worden.

 

-De enquête valideren:

Pas nadat het sociaal overleg heeft plaatsgevonden, kan de enquête online gevalideerd en verzonden worden.

 

Vragen

Indien u vragen heeft bij het invullen van de enquête kan u telefonisch terecht bij het contactcenter op het nummer 02/545.50.74 tussen 7 en 20 uur. U kan ook steeds mailen op het e-mailadres enquetewwvmobilit2017@eranova.fgov.be.

 

Bron: www.mobilit.belgium.be/nl/

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.