Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering na een arbeidsduurvermindering ten gevolge van het corona-virus

Om ontslagen zoveel als mogelijk te vermijden, heeft de Belgische werkgever een aantal maatregelen in het leven geroepen.

Zo is er het corona-tijdskrediet en specifiek voor oudere werknemers de corona-landingsbaan. In beide gevallen wordt de arbeidsduur verminderd. Het brutoloon wordt hierdoor geproratiseerd en de werknemer vult het verlies aan loon aan met een uitkering van de RVA.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een arbeidsduurvermindering door te voeren zonder zich te beroepen op een variant van tijdskrediet.

Een onderneming die in de periode van 01/03/2020 tot en met 31/12/2020 erkend is als een onderneming in moeilijkheden of een onderneming in herstructurering,  kan voor de gehele onderneming of voor een objectief te bepalen groep werknemers een arbeidsduurvermindering doorvoeren.

Er wordt een arbeidsduurvermindering doorgevoerd van 1/4de of 1/5de maar de werknemers behouden hun voltijds loon en worden ook beschouwd als voltijdse werknemers. In ruil voor het behoud van hun loon, krijgt de werkgever een forfaitaire doelgroepvermindering per kwartaal.

Deze arbeidsduurvermindering kan enkel worden ingevoerd voor een periode van maximaal 1 jaar en die periode moet integraal liggen in de periode waarbinnen de onderneming erkend is als een onderneming in moeilijkheden of als een onderneming in herstructurering.

Om een dergelijke arbeidsduurvermindering door te voeren is een wijziging van het arbeidsreglement nodig. Indien de onderneming beschikt over een vakbondsafvaardiging is een ondernemings-CAO nodig.

Bron:  Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020  tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS, 1 juli 2020

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.