Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Fiche opmaken bij verenigingswerk op basis van artikel 17

Voor de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2022 in het kader van het verenigingswerk in toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 moet er een inkomstenfiche worden opgemaakt.

De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022 voorziet dat elke werkgever vanaf 2022 voor elke verenigingswerker een inkomstenfiche moet opstellen. Deze fiche moet de volgende inlichtingen bevatten:

  • de identiteit van de verkrijger;
  • het rijksregisternummer;
  • de omschrijving van de geleverde prestaties;
  • het aantal gepresteerde uren per kwartaal;
  • het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst naargelang de aard.

De Koning zal bij koninklijk besluit nog verdere regels uitvaardigen over de inhoud van het document, de termijn waarbinnen het moet worden bezorgd en de wijze waarop de inkomstenfiche bij de bevoegde administratie moet worden ingediend.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.