Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Financiële steun naar aanleiding van de Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor een negatieve impact bij heel wat ondernemers. Om deze negatieve impact op te vangen, is het ‘Brexit Adjustment Reserve’ (BAR) opgericht. Aangezien Vlaanderen tot één van de meest getroffen regio’s behoort, maakt de Vlaamse Regering de financiering breed toegankelijk voor ondernemers, organisaties en overheden.

Voorwaarden

Heel wat ondernemers hebben hun organisatie moeten aanpassen als gevolg van de Brexit. Met de BAR worden projecten gesteund waarbij een directe link met de negatieve gevolgen van de Brexit aantoonbaar is en die voldoen aan de staatssteunregels. Bijvoorbeeld: ontwikkelen van een nieuwe logistieke oplossing, werkingskosten voor grens- en douanefaciliteiten, trajecten met betrekking tot certificering, etikettering, marketing, etc

De ondernemingen moeten kunnen aantonen dat ze al vóór de Brexit een (handels)relatie hadden met het Verenigd Koninkrijk. Organisaties die voordeel halen uit de Brexit, de financiële sector en projecten m.b.t. verplaatsing van activiteiten (relocatie) komen niet in aanmerking voor de subsidie.

De rechtsvormen die van deze steun kunnen genieten zijn ondernemingen en overheidsentiteiten. Onder onderneming wordt verstaan: de natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofd- of bijberoep, de vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met rechtspersoonlijkheid en een economische activiteit én die over een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt.

Subsidie

De BAR-subsidie bedraagt maximum 80% tot 100% van de aanvaarde ingediende kosten, afhankelijk van het type organisatie. Alsook moet er rekening worden gehouden met de staatssteunregeling. Het gaat om kosten die gemaakt zijn ten gevolge van de Brexit tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023, exclusief btw.

De subsidie voor het project wordt bepaald o.b.v. de aanvaarde projectbegroting. VLAIO kan bijkomende informatie opvragen ter verantwoording.

Aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden tot 1 juli 2023 of tot uitputting van de middelen, via de roze knop op de website van VLAIO.

Meer informatie kan u terugvinden via VLAIO of u kan mailen naar brexit@vlaio.be.

Bron: www.vlaio.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.