Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Flexi-jobs: geen tewerkstelling meer via een uitzendkantoor bij dezelfde werkgever

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor werkgevers uit welbepaalde sectoren om werknemers te laten werken via het stelsel van flexi-jobs.

Voor het uitoefenen van een flexi-job worden wel een aantal specifieke voorwaarden gesteld.

Voorwaarden in kwartaal T-3

De flexi-jobwerknemer moet in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt (T-3) bij één of meerdere andere werkgevers minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werken.

Voor gepensioneerden gelden andere voorwaarden. Een gepensioneerde die 65 jaar of ouder is, kan zonder voorwaarden een flexi-job uitoefenen. Een gepensioneerde die nog geen 65 jaar is, kan een flexi-job uitoefenen als hij:

  • ofwel in kwartaal T-3 minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling werkte;
  • ofwel in kwartaal T-2 reeds gepensioneerd was.

Voorwaarden in kwartaal T

De werknemer mag in kwartaal T (het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend) niet bij dezelfde werkgever, waar hij de flexi-job uitoefent, reeds minstens 4/5de van een voltijds refertepersoon werken.

De flexi-job mag ook niet samenvallen met een opzeggingstermijn of met een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding bij de werkgever waarbij de flexi-job wordt uitgeoefend.

Een recente wetswijziging voert vanaf 7 mei 2022 een verbod in om een werknemer als flexi-job via een uitzendkantoor te laten werken bij dezelfde werkgever-gebruiker waarmee de werknemer al een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Op die manier wil de wetgever het oneigenlijk gebruik van flexi-jobs via een uitzendkantoor voorkomen.

Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om een werknemer van een gebruiker ook nog als flexi-jobwerknemer bij dezelfde gebruiker in te schakelen via een uitzendkantoor.

Bron: Wet van 1 april 2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 27 april 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.