Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Grondwettelijk Hof maakt brandhout van bijkluswet

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (of ‘bijkluswet’) integraal vernietigd. Net zoals het ook een latere wijziging via de wet van 30 oktober 2018 integraal vernietigt. De bijkluswet maakt het voor personen met een hoofdstatuut als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde mogelijk om tot 6.250 euro per jaar (geïndexeerd bedrag) bij te verdienen zonder naleving van de gewone arbeidsrechtelijke of veiligheidsvoorschriften, en zonder dat op die vergoeding sociale bijdragen of belastingen moeten worden betaald. De bijkluswet bestaat uit 3 pijlers: verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers, en diensten verleend via een elektronisch platform.

Het Hof oordeelt in zijn arrest nr. 2020/53 dat verenigingswerkers, personen die diensten verlenen via een elektronisch platform en werknemers die dezelfde prestaties verrichten met een arbeidsovereenkomst, vergelijkbare categorieën zijn die op een verschillende manier behandeld worden, zonder dat de wetgever daarvoor een redelijke verantwoording geeft. Hetzelfde geldt voor personen die occasionele diensten verrichten tussen burgers en personen die dezelfde activiteiten verrichten met een zelfstandigenstatuut.

De raadsheren van het Grondwettelijk Hof waren niet mals in hun beoordeling. De bijzondere maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten die toegelaten zijn in het kader van de bijkluswet is volgens de raadsheren geen redelijke verantwoording voor het sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke gunstregime. Die grote maatschappelijke meerwaarde speelt immers geen enkele rol wanneer die activiteiten uitgeoefend worden met een werknemers- of zelfstandigenstatuut.

De raadsheren stellen zich ook vragen bij de ‘grote maatschappelijke meerwaarde’ van sommige van de activiteiten die toegelaten zijn onder het bijklusregime.

Dat de vergoeding voor de verenigingswerkers en occasionele dienstverleners maar bijkomstig zou zijn, hangt louter af van hun persoonlijke situatie. En zelfs áls dat zo zou zijn, dan is het nog niet verantwoord dat een bijkomstige vergoeding een gunstiger stelsel zou genieten dan de vergoeding uit arbeid die bedoeld is om in het levensonderhoud van de betrokkene en zijn gezin te voorzien.

Op het argument dat het bijklusregime gecreëerd werd om misbruiken met het vrijwilligerstatuut tegen te gaan, replikeren de raadsheren dat het risico dat het vrijwilligersstatuut wordt misbruikt, geen reden is om een statuut te creëren dat dan maar élke toepassing van de arbeidswetgeving uitsluit.

De raadsheren begrijpen ook niet waarom alleen zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en gepensioneerden onbelast mogen bijklussen, en niet personen met een vervangingsinkomen, personen die niet voltijds tewerkgesteld zijn, studenten, of personen die buiten de arbeidsmarkt staan, zoals huismannen of -vrouwen.

Enzovoort.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt dan ook:

  • de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, en
  • de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Om personen die momenteel aan de slag zijn onder de bijkluswet niet in de financiële problemen te brengen, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met 31 december 2020.

Bron: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.