Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Grote vakantie in zicht: Waarop te letten bij aanwerving van (goedkope) studenten?

Wenst u een student aan te werven (bv. in de zomer)? Dan is het tijd om na te gaan of u ertoe gehouden bent om voor deze student de gewone socialezekerheidsbijdragen te betalen of dat u daarentegen van de verminderde (solidariteits-)bijdragen kan genieten.

 Voor de verminderde bijdragen geldt een uniform percentage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste is van de werkgever en 2,71%ten laste van de student.

 Ga na of u de 4 voorwaarden vervuld om van de verminderde bijdragen te genieten

 1. Om van de verminderde bijdragen voor uw student te kunnen genieten, mag vanaf 1 januari een contingent van 475 uren per kalenderjaar en per student niet overschreden worden.

2. een geschreven studentenovereenkomst (van een periode van maximum 12 ononderbroken maanden) moet gesloten worden;

3. de prestaties van de student moeten plaatsvinden gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;

4. ten slotte, moet bij het sluiten van een studentenovereenkomst een Dimona-aangifte gebeuren uiterlijk op de dag van het begin van de prestaties. Het betreft een Dimona type ‘STU’ die per kwartaal moet gebeuren. Er zijn dus zoveel Dimona-aangiftes als er kwartalen zijn die gedekt zijn door de studentenovereenkomst.

Gebeurt de aangifte laattijdig, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contigent, waardoor de normale bijdragen verschuldigd zullen zijn. Er is geen rechtzetting mogelijk voor een laattijdige Dimona-aangifte. Met andere woorden: een tijdige Dimona-aangifte biedt de mogelijkheid om de werkuren van de student te reserveren.

Ga na hoeveel dagen uw student al gewerkt heeft

 U kan het quotum van de overblijvende dagen voor het kalenderjaar nakijken via de applicatie student@work. Hierdoor moet u niet wachten tot u de Dimona-aangifte voor de student doet om te weten of het maximum aantal toegelaten uren is overschreden. U ontvangt een melding van overschrijding van het contingent indien de uren niet meer beschikbaar zijn.

 Op uw verzoek kan de student u een attest bezorgen waarop u het saldo kan raadplegen. Dit attest bevat zijn toegangscode tot de applicatie, die de meest recente gegevens over zijn gepresteerde uren als jobstudent bevat (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn saldo ook gemakkelijk consulteren via de gratis applicatie student@work.

 Weet wat er gebeurt bij overschrijding van de 475 uren…

Nieuw is dat vanaf nu alleen de uren die het contingent overschrijden onderworpen zijn aan de normale bijdragen. Dus, zelfs als de werkgever een student aangeeft in de DmfA voor meer dan 475 uren, dan blijven de eerste 475 onderworpen aan verminderde bijdragen. Er moet dus geen onderscheid gemaakt worden tussen het overschrijden van het contingent bij dezelfde werkgever of bij meerdere werkgevers.

Voorbeeld: een werkgever doet een Dimona-aangifte met betrekking tot de tewerkstelling van een student gedurende 500 uren. Hij ontvangt een kennisgeving dat hij het maximaal toegestane contingent met 25 uren overschrijdt. Indien hij er geen rekening mee houdt en de student toch de voorziene 500 uren laat presteren, dan zal hij van de verminderde bijdragen kunnen genieten voor de eerste 475 uren. De 25 overblijvende uren zullen in principe worden onderworpen aan de normale sociale bijdragen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.