Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Hervorming aftrekbaarheid autokosten in twee fasen

Het aftrekbaarheidspercentage van de beroepskosten die verband houden met de wagens die worden bedoeld in artikel 65 van het WIB 92 (personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen) wordt gewijzigd in twee fasen.

 

FASE 1 (vanaf 2018): Enkel hervorming voor natuurlijke personen (zelfstandigen)

 

De regels inzake autokosten worden eerst enkel gewijzigd voor zelfstandigen die worden belast in de personenbelasting. Vanaf 2018 zal op zelfstandigen namelijk dezelfde aftrekbaarheidsregeling voor auto- en brandstofkosten van toepassing zijn als op vennootschappen.

 

Zo wordt de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting, naargelang van het geval, opgetrokken of verminderd tot:

 

1) 120% voor voertuigen die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten;

 

2) Voor dieselwagens:

 

CO2-uitstoot per kilometer

Aftrekbaarheidspercentage

≤ 60 gram

100%

van 61 tot 105 gram

90%

van 106 tot 115 gram  

80%

van 116 tot 145 gram

75%

van 146 tot 170 gram

70%

van 171 tot 195 gram

60%

> 195 gram (of als geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) 

50%

 

3) Voor benzinewagens:

 

CO2-uitstoot per kilometer

Aftrekbaarheidspercentage

≤ 60 gram

100%

van 61 tot 105 gram  

90%

van 106 tot 125 gram

80%

van 126 tot 155 gram

75%

van 156 tot 180 gram

70%

de 181 à 205 gram

60%

> 205 gram (of als geen gegevens over de C02-uitstoot beschikbaar zijn bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) 

50%

 

Brandstofkosten worden nog steeds beperkt tot 75%.

 

Er wordt echter een overgangsmaatregel ingevoerd: het aftrekpercentage van de autokosten zal voor personenwagens die een zelfstandige vóór 1 januari 2018 heeft aangekocht of besteld nooit lager zijn dan 75%.

 

FASE 2 (vanaf 2020): Wijziging van het aftrekbaarheidspercentage

 

Vanaf 2020 zal het aftrekpercentage van de autokosten (inclusief de brandstofkosten) worden vastgesteld op basis van de volgende formule:

 

120% – (0.5% × coëfficiënt × CO2) waarin de coëfficiënten als volgt worden vastgesteld:

  • coëfficiënt diesel = 1;
  • coëfficiënt andere motoren (benzine, elektrisch, ...) = 0,95
  • coëfficiënt CNG (gas) en een vermogen van minder dan 12 fiscale PK = 0.9.

 

De aftrek is dus ten minste 50% en ten hoogste 100%; de aftrek van 120% wordt geschrapt.

 

Voorbeeld

  • De beroepskosten in verband met een dieselwagen die 98 gram CO2 per kilometer uitstoot kunnen ten belope van 71% worden afgetrokken (d.i. 120% – [0,5% × 1 × 98]).
  • De beroepskosten in verband met een benzinewagen die 98 gram CO2 per kilometer uitstoot kunnen ten belope van 73,45% worden afgetrokken (d.i. 120% – [0,5% × 0,95 × 98]).
  • De beroepskosten in verband met een aardgaswagen die 98 gram CO2 per kilometer uitstoot kunnen ten belope van 75,90% worden afgetrokken (d.i. 120% – [0.5% × 0.90 × 98]).

 

Er geldt een uitzondering voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 gram of meer: hun aftrekbaarheid wordt in elk geval beperkt tot 40%.

 

Er wordt ook een specifieke maatregel ingevoerd voor plug-in hybrides, waarvan de capaciteit van de batterij te zwak is om voldoende autonomie via de elektrische aandrijving mogelijk te maken (‘valse hybrides’). Die zullen fiscaal worden behandeld als wagens die uitsluitend door een verbrandingsmotor worden aangedreven. Concreet zal men zich voor de vaststelling van de aftrekbaarheid van de autokosten van een hybride voertuig met een elektrische batterij met een energetisch vermogen van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram gewicht van het voertuig of dat meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot baseren op de CO2-uitstoot van het ermee overeenstemmend voertuig dat met een diesel- of benzinemotor is uitgerust. Als overgangsmaatregel zal deze nieuwe regeling voor plug-in hybrides enkel van toepassing zijn op voertuigen die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht. Dit betekent dat de CO2-uitstoot in hybridemodus nog altijd in aanmerking mag worden genomen voor de oudere plug-in hybrides.

 

Tot slot zal de aftrek van de brandstofkosten in een vennootschap vanaf 2020 ook volgens de nieuwe formule worden berekend en dus per definitie niet langer gelijk zijn aan 75%. Deze formule is echter niet van toepassing op de financieringskosten van voertuigen. Die kosten blijven voor 100% aftrekbaar.

 

Deze nieuwe kostenaftrekregeling zou tot grote beheerproblemen kunnen leiden voor vennootschappen met een groot bedrijfswagenpark. Volgens de parlementaire voorbereiding zullen de belastingplichtigen, mocht dit nodig zijn, twee jaar de tijd hebben om hun car policy aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden.

 

Bronnen: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, artikelen 11, 41 en 86 A + B2, B.S., 29 december 2017; Kamer, 2017-2018, nr. 54-2864/001, Parl. St., p. 77.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.