Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Het federale zomerakkoord - Een overzicht

 

Op 26 juli 2017 stelde de regering het zomerakkoord voor; alsook de hervormingen die vanaf 2018 zullen worden uitgevoerd. Met het akkoord wil de regering de werkgelegenheid, de koopkracht en de sociale samenhang stimuleren.

 

Op te merken valt dat een begrotingsinspanning is gepland voor 2018, maar dat het begrotingsevenwicht wordt uitgesteld tot 2019.

 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het akkoord?

 

Concurrentievermogen en werkgelegenheid

-Flexi-jobs: de flexi-job die al in de Horecasector gebruikt wordt, zal vanaf 2018 uitgebreid worden tot de zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen … en tot de gepensioneerden (het Grondwettelijk Hof moet zich wel in september nog over dat type van contract uitspreken).

-E-commerce: er komt een specifiek kader vanaf 2018 (een eerste periode van 2 jaar om nacht- en zondagsarbeid voor e-commerce mogelijk te maken via een aanpassing van het arbeidsreglement - een tweede periode van 2 jaar om de definitieve invoering ervan via cao of arbeidsreglement te regelen).

-Bouwsector: een vermindering van de arbeidskosten in de bouw vanaf 2018 moet sociale dumping helpen tegen te gaan. Er zal ook een oplossing gezocht worden voor het probleem van de afwijkende opzeggingstermijnen in die sector.

-Proefperiode: de proefperiode wordt niet heringevoerd, maar de huidige opzeggingstermijnen zullen over de eerste 6 maanden herzien worden (gedurende de eerste 3 maanden wordt de termijn tot één week verkort en daarna wordt hij progressief opgebouwd).

-Starterjobs: door een vermindering van de loonkost wordt de werkgever er vanaf 2018 toe aangezet om jongeren van 18 tot 21 jaar in dienst te nemen wier nettoloon volledig behouden zal blijven.

-Studenten: studenten tussen 16 en 18 jaar zullen in bepaalde sectoren op zondag mogen werken (meer bepaald in de kleinhandel).

-Outplacement: voor de definitief ongeschikte werknemer die daardoor de outplacementprocedure niet kan volgen, zal de vergoeding van 4 weken die de outplacementkosten dekt niet meer afgetrokken worden van zijn verbrekingsvergoeding.

-Begrip passende dienstbetrekking: dit begrip zal worden herbekeken waarbij er meer rekening gehouden wordt met de ervaring van de werkzoekende.

-Zelfstandigen: vanaf 2018 zal de bijdragedrempel voor startende zelfstandigen geleidelijk aan dalen.

-Interim: vanaf 2018 wordt uitzendarbeid in de ganse privésector toegestaan (sommige paritaire comités mochten daar nog geen gebruik van maken) en uitgebreid tot de overheidssector.

-Welzijn op het werk: de klemtoon wordt gelegd op de gezondheid van de werknemers en de psychosociale risico’s. In ondernemingen met meer dan 100 werknemers moet een burn-outcoach aangesteld worden.

-Oudere werknemers: er zouden (para)fiscale voordelen toegekend worden om werknemers ertoe aan te zetten langer te blijven werken.

 

Fiscale maatregelen

-Vennootschapsbelasting: de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt ingezet. De regering stelt een vermindering van de vennootschapsbelasting in twee stappen voor (het huidig basistarief van 33% wordt respectievelijk verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020 – Een speciaal ruggensteuntje is voorzien voor de kmo’s voor de 1e schijf aan winst van 100.000 euro: 20% vanaf 2018).

-Wetenschappelijk onderzoek: de tekst voorziet in een hogere vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelors.

-Spaarrekeningen: de spaarder moet als een goed huisvader gesteund worden en aangemoedigd worden om in de echte economie te investeren. Bij aankoop van vennootschapsaandelen zal geen roerende voorheffing worden geïnd op de eerste schijf van dividenden van 627 euro.

-Effectenrekeningen: de spaarders met een effectenrekening van meer dan 500 000 euro zullen belast worden (0,15%).

-Taxshift: de taxshift wordt volledig uitgevoerd.

-Deelneming van de werknemers in de winst van de onderneming: dit wordt aangemoedigd door de invoering van een vereenvoudigde procedure. De premie wordt niet in aanmerking genomen in de berekening van de loonnorm.

-Aanvullende inkomsten niet belast: wie een hoofdactiviteit van minimaal 4/5e heeft of gepensioneerd is, geniet vanaf 2018 een sociale en fiscale vrijstelling van 500 euro per maand voor inkomsten uit recreatieve arbeid in specifieke functies uit de non-profitsector en voor diensten tussen privépersonen.

 

Sociale cohesie en armoedebestrijding

-Sociale uitkeringen: de uitkeringen inzake sociale bescherming zullen in 3 schijven opgetrokken worden.

-Opvangkosten: de aftrekbaarheid van de opvangkosten zal verhoogd worden voor alleenstaande werknemers met een laag inkomen.

-Mystery calls: er zullen maatregelen getroffen worden om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

-Pensioenhervorming:

  • Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan zal vanaf 2018 worden verhoogd;
  • Voor zelfstandigen die hun activiteit als natuurlijk persoon uitoefenen zal een 2e pijler worden uitgebouwd;
  • Voor de 3e pijler (werknemers en zelfstandigen) zullen twee mogelijkheden van fiscaal voordeel naast elkaar bestaan: ofwel 30% op 940 euro, ofwel 25% op 1 200 euro;
  • Het deeltijds pensioen wordt beoogd voor 2019 (in het kader van het pensioen met punten);
  • Het principe van de eenheid van loopbaan wordt geschrapt voor de effectieve arbeidsdagen vanaf 2019 (mogelijkheid om onbeperkt pensioenrechten op te bouwen). Gewerkte periodes zullen meer meetellen dan periodes van inactiviteit (periodes die worden gelijkgesteld op basis van een forfait).

 

Let op! Dit is nog steeds slechts een akkoord dat nog in wetteksten dient te worden gegoten.

 

Bron: http://www.premier.be/sites/default/files/articles/PPWT%20NL_0.pdf

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.