Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Impact taxshift op loonkost (vanaf 2018)

Vanaf 2018 zal de taxshift een tweede fase ingaan en op die manier volledig worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer een verdere verlaging van de patronale bijdragen. Onderstaand lichten we nog even de basisprincipes toe.

 

Verdere verlaging van de patronale basisbijdragen naar 25%

 

Ter compensatie van de hoge loonlasten in België, werd beslist om de werkgeversbijdragen in het kader van de taxshift gefaseerd te doen dalen. Zo verminderden de patronale lasten een eerste keer op 1 april 2016 van 32,40% naar 30%. Op 1 januari 2018 zullen zij verder dalen van 30% naar 25%.

 

Let op! Dit heeft geen invloed voor de bijzondere en sectorale bijdragen!

Bovenvermelde daling van patronale bijdragen betreft enkel de basiswerkgeversbijdragen.

 

Daarenboven kunnen, afhankelijk van het paritair comité, nog bijzondere werkgeversbijdragen en/of bijdragen die bestemd zijn voor o.a. het Fonds van Bestaanszekerheid verschuldigd zijn.

 

Bijvoorbeeld:

Firma A ressorteert onder PC 200 en heeft één bediende in dienst met een brutoloon van 3.000 euro. Tot en met 31 december 2017 zullen de patronale lasten op dit brutoloon 919,50 euro bedragen (30% patronale basisbijdragen toegepast op 3.000 euro + sectorale bijdragen zoals bijdragen fonds voor bestaanszekerheid, asbestfonds,…).

Vanaf 1 januari 2018 zullen zij dalen naar 769,50 euro (25% patronale basisbijdragen toegepast op 3.000 euro + sectorale bijdragen zoals bijdragen fonds voor bestaanszekerheid, asbestfonds,…).

Afschaffing van de structurele lastenvermindering tot gevolg

Aangezien de structurele lastenverlaging door de taxshift haar bestaansreden verliest, m.n. de compensatie van de hoge patronale bijdragen, werd zij eveneens gefaseerd hervormd om op 1 januari 2018 volledig te worden afgeschaft.

De specifieke inspanningen voor de lage lonen (forfait) zullen echter behouden en versterkt worden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.