Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

CAO nr. 160 met betrekking tot de invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk met loonbehoud voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Tot voor kort was er heel wat onduidelijkheid over het juridisch statuut van de uren waarin een werknemer afwezig was omwille van het afnemen van een coronatest of in afwachting van het testresultaat. De CAO nr. 160 die op vrijdag 19/11/2021 werd aangenomen in de NAR biedt hier een antwoord op door de introductie van een tijdelijk recht om afwezig te zijn van het werk gedekt door gewaarborgd loon. De werknemer zal hier recht op hebben indien hij of zij zich laat testen op basis van het advies van de Self Assessment Testing Tool.

Dit systeem bestaat al enkele weken en wordt gebruikt om de overbelasting van de huisartsen door consultaties van personen met milde Covid-symptomen tegen te gaan.

De Tool bepaalt a.d.h.v. een vragenlijst die de werknemer met milde (vermoedelijke) Covid-symptomen moet invullen of een test aangewezen is. Er wordt dan een activatiecode aangemaakt waarmee de werknemer zich gratis kan laten testen. Naast deze activatiecode wordt via de Self Assessment Testing Tool ook een attest afgeleverd dat geldt als afwezigheidsattest. De werknemer zal dit attest moeten bezorgen aan zijn werkgever als bewijs voor zijn afwezigheid.

Welke werknemers kunnen gebruik maken van deze regeling?

Werknemers (met milde symptomen) die niet kunnen telewerken:

Recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest.

Werknemers (met milde symptomen) die wel kunnen telewerken:

Recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is. De werknemer voert de arbeidsovereenkomst verder uit  via telewerk tot het resultaat van die test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest.

Welke werknemers kunnen geen gebruik maken van deze regeling?

Werknemers die ernstig ziek zijn of ernstige symptomen vertonen:

Deze werknemers moeten zich uiteraard tot een arts wenden. De werknemer die in de onmogelijkheid is om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte en hiertoe over een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid afgeleverd door een arts beschikt, valt terug op gewaarborgd loon omwille van ziekte.

Een werknemer die effectief positief test en in quarantaine wordt geplaatst:

Deze werknemers krijgen nog steeds een quarantaine-attest en kunnen het werk verderzetten indien zij kunnen telewerken. Is dit niet mogelijk, dan kan deze werknemer beroep doen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid. 

Werknemers die zich laten testen omwille van een hoogrisicocontact, of om een geldig CST-ticket (covid safe ticket) te bekomen of om te reizen.

Deze werknemers kunnen zich niet beroepen op het tijdelijk recht om afwezig te zijn.

Wat zijn de voorwaarden verbonden aan de toepassing van CAO 160?

  • De werknemer dient zich zo snel mogelijk te laten testen nadat hij het advies hiertoe heeft gekregen o.b.v. de Self Assessment Testing Tool.
  • De werknemer moet de test laten afnemen bij de instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon-, verblijf- of werkplaats.
  • De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk verwittigen en dient het afwezigheidsattest af te leveren. Dit attest geldt als bewijs van de aanvraag van de test en bevat de dag en het uur waarop de activatiecode werd uitgegeven.
  • De werknemer moet de werkgever verwittigen van zodra het testresultaat bekend is over de werkhervatting of verdere afwezigheid.

Testresultaat

De werkgever mag niet expliciet vragen naar de ingevulde vragenlijst van de SAT-tool en/of het resultaat van de test.

Is het testresultaat positief

Een arts zal bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. Wanneer de werknemer in quarantaine kan telewerken, kan hij het werk verderzetten. Is dit niet mogelijk dat kan de werknemer beroep doen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

Is het testresultaat negatief

De werknemer die niet kon telewerken zal het werk hervatten, tenzij de werknemer op dat ogenblik het werk niet kan hernemen wegens een andere ziekte die door een arts werd vastgesteld.

Recht op gewaarborgd loon

De gerechtvaardigde afwezigheid van het werk geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. De gerechtvaardigde afwezigheid moet worden gezien als een vorm van klein verlet, met alle juridische gevolgen van dien.

Om misbruik te voorkomen, kan een werknemer tijdens de duurtijd van de cao (19/11/2021 tot 28/02/2022) slechts maximum 3 keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een covid-19-test op basis van de self assessment testing tool

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.