Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Informatieplicht bij tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht

Op 24 juni 2020 (B.S. 3 juli 2020) is per bijzondere-machtenbesluit vastgelegd dat u bij het inroepen van tijdelijke werkloosheid, die aanvangt na 12 juli 2020, verplicht bent uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid.

Voor welke werkgever?
Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet. 

Wanneer moet u dit doen?
U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Hoe moet u dit doen?
De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Dit kan via mail, SMS, Whats’app, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…. U dient erop toe te zien dat de melding tijdig gebeurt en de werknemer de info bijgevolg ook tijdig kan ontvangen.
We raden u aan om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Wat zijn de sancties?
Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen. 

Tot slot
Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.