Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Kan tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog steeds vanaf 1/9/2020?

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel nog de sectoren en de werkgevers die hard getroffen zijn door de Coronacrisis nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Dit kan tot en met 31 december 2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31 december 2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

Welke formaliteiten moeten in orde worden gebracht?

Situatie 1: sector of onderneming die hard getroffen is door de crisis

Indien men behoort tot deze categorie kan men tem 31/12/2020 gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Hieronder vindt u aan welke voorwaarden u moet voldoen om een hard getroffen onderneming te zijn:

 • U behoort tot een sector die nog de gevolgen draagt van de maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd (Opmerking: momenteel bestaat er nog geen lijst van de uitzonderlijk getroffen sectoren).
 • In uw onderneming is er tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona toegepast ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen

U dient in deze situatie het  formulier C106A-CORONA-HGO (Hard getroffen ondernemingen) in te vullen. Dit formulier verstuurt u per mail naar de dienst “Tijdelijke werkloosheid” van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is. Doe dit zo snel mogelijk!

Indien u een positief antwoord ontvangt, kan tijdelijke werkloosheid corona-overmacht toegepast worden tot 31 december 2020. Indien u een negatief antwoord ontvangt, zal u moeten nagaan of u tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan toepassen.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona blijft van toepassing, dit betekent onder meer dat:

 

Situatie 2: sector of onderneming die niet uitzonderlijk hard getroffen wordt door de coronacrisis

Kan u zich niet beroepen op de voorwaarden van een hard getroffen onderneming, dan is het nog mogelijk om gebruik te maken van de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Hieruit volgt dat u vanaf 1 september 2020 onder andere terug:

 • Elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid moet versturen naar de RVA (voorafgaandelijke aanvraag van de voorziene werkloosheid en melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag)
 • Controleformulieren C3.2A moet afleveren aan de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt en deze moet inschrijven in het validatieboek

A.   Regeling voor arbeiders

Van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 wordt de wettelijke maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verhoogd. Zo kan men:

 • een regeling van volledige schorsing aanvragen voor maximum 8 weken (in plaats van standaard 4 weken);
 • een regeling van grote schorsing aanvragen voor maximum 18 weken (in plaats van standaard 3 maanden).

Indien de maximale schorsingsduur (8 weken volledige schorsing of 18 weken gedeeltelijke schorsing) is bereikt, bent u verplicht eerst een volledige week het werk te laten hervatten vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan.

Opmerking: De bestaande sectorale afwijkingen via koninklijk besluit blijven van toepassing. Indien voor uw onderneming een meer voordelige regeling geldt, kunt u hier dus verder gebruik van maken. 

B.   Regeling voor bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor bedienden, moet eerst worden voldaan aan een aantal voorafgaande voorwaarden.

Voor bedienden heeft u de keuze:

 • Ofwel maakt u gebruik van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt van deze regeling gebruik maken van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.
 • Ofwel maakt u gebruik van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt deze regeling aanvragen voor een langere duur.

 

De overgangsregeling bedienden (nieuw)

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat u in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019.
 • U moet de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt, 2 vormingsdagen per maand aanbieden.
 • U moet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan. Deze cao of dit ondernemingsplan kan afgesloten worden voor de duur van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Tijdens de overgangsmaatregelen zijn het aantal maximum toegelaten weken verhoogd met 8 weken:

 • een regeling van volledige schorsing kunt u aanvragen voor 24 weken (ipv 16 weken);
 • een regeling van gedeeltelijke arbeid kunt u aanvragen voor 34 weken (ipv 26 weken).

Er is geen sprake van een verplichte werkweek.

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling, moet een formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend verstuurd worden naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw onderneming gevestigd is. U kunt het gelijktijdig ook per mail versturen. Dit moet u ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘Schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen.

 De bestaande regeling bedienden

Om toepassing te kunnen maken van de bestaande regeling tijdelijke werkloosheid bedienden omwille van economische redenen moet u zich in één van de hieronder vermelde situaties bevinden:

 • daling van minimum 10% van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag;
 • daling van minimum 10% van de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • erkenning door de Minister van Werk.

Bovendien moet u als werkgever gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan. Indien u behoort tot een sector waarvoor reeds een sectorale cao is afgesloten, dan moet u geen ondernemingscao meer afsluiten.

Een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst kan voor een periode van maximaal 16 kalenderweken per kalenderjaar; een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst kan gedurende een periode van maximaal 26 kalenderweken per kalenderjaar. Er is geen sprake van een verplichte werkweek.

Een formulier C106A moet aangetekend verstuurd worden naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw onderneming gevestigd is. U kunt het gelijktijdig ook per mail versturen. Dit moet u ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘Schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen.

Indien u gebonden bent door een ondernemingsplan en niet door een cao moet u het formulier C106A niet indienen bij de RVA. U moet het ondernemingsplan en het formulier C106A immers indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen van de FOD Werk, die een beslissing zal nemen over de ingeroepen voorwaarden.

 Bron:

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.