Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Laattijdig of niet aankomen op het werk door de sneeuw: recht op loon?

Door de sneeuwval tijdens de voorbije week is het mogelijk dat werknemers laattijdig (of niet) op het werk aankomen. Bent u loon verschuldigd voor die niet-gepresteerde arbeidsuren?

 

Deze vraag wordt geregeld door artikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet. Het gaat om de regeling van het gewaarborgd dagloon: de werknemer kan recht hebben op het loon dat hij verdiend zou hebben wanneer hij zijn normale dagtaak had kunnen verrichten.

 

Hier gaat het om een geval van onvrijwillige vertraging of afwezigheid: de werknemer vertrekt normaal naar het werk, maar komt niet of met vertraging aan. Deze vertraging of afwezigheid moet te wijten zijn aan een oorzaak die voorkomt op de weg naar het werk én die onafhankelijk is van de wil van de werknemer.

In dat geval moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de werknemer moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij naar het werk vertrekt;
  • de werknemer moet op de normale wijze naar het werk gegaan zijn. De oorzaak van de vertraging of de afwezigheid moet zich op de weg naar het werk voordoen en niet voorafgaand aan het vertrek van de werknemer;
  • de oorzaak van de vertraging of de afwezigheid moet onafhankelijk zijn van de wil van de werknemer. Dat betekent dat de werknemer de nodige voorzorgen moet nemen om de vertraging of de afwezigheid te voorkomen (bijvoorbeeld vroeger naar het werk vertrokken zijn).

 

Het gaat hier dus om een feitenkwestie.

 

Wanneer de werknemer maatregelen heeft genomen om tijdig op het werk te geraken, maar onderweg gestrand is of ernstige vertraging heeft opgelopen, dan heeft hij recht op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren. De inschatting gebeurt in het licht van de feitelijke situatie op de weg in uw regio.

Als uw werknemer niet vertrokken is naar het werk, heeft hij geen recht op gewaarborgd dagloon.

Het blijft uiteraard altijd mogelijk om in onderling akkoord afspraken te maken: bijvoorbeeld, verlof of recup inplannen of thuiswerk inlassen.

Bron: artikel 27, 1° Wet van 3 juli 1978

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.