Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lastenvermindering uitgebreid naar bouw- en aanverwante sectoren

Door de relancewet wordt de bestaande lastenvermindering (vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing) uitgebreid naar ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat). Deze maatregel treedt retroactief in werking op 1 januari 2018. Niet alleen de bouwsector in strikte zin (PC 124) komt in aanmerking, maar ook aanverwante sectoren (elektriciens, loodgieters, schilders, schoonmakers…).

1. Oorspronkelijke definitie (gewone) ploegenarbeid

Ploegenarbeid = arbeid binnen de onderneming die wordt uitgevoerd:

  • met minstens 2 ploegen van 2 werknemers werken;
  • die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • die elkaar opvolgen in de loop van de dag, zonder een onderbreking;
  • en zonder dat de overlapping meer dan 1/4de van hun dagtaak bedraagt.

Het werk binnen de bouw- en aanverwante sectoren wordt vaak zo geregeld dat de betreffende ondernemingen niet voldoen aan deze definitie van ploegenarbeid. Dit had tot gevolg dat de bouwsector en aanverwante sectoren bijna nooit konden genieten van de gedeeltelijke vrijstelling. Enkel klassieke industriële sectoren – waar het werk dikwijls in fabrieken wordt uitgevoerd – leken te kunnen genieten van de lastenvermindering.

2. Nieuwe definitie ploegenarbeid

Daarom heeft men nu via de relancewet bovenstaande definitie van ploegenarbeid aangevuld opdat de bestaande lastenvermindering nu ook uitgebreid kan worden naar ploegenarbeid op werven:

  • de onderneming moet het werk verrichten in één of meerdere ploegen van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • waarbij de werknemers werken in onroerende staat verrichten op locatie (op werven) (bv. werken die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden… van een onroerend goed;
  • en waarbij een bruto uurloon van minstens 13,75 EUR wordt gelijkgesteld met een ploegenpremie.

Door die nieuwe definitie kan het werk dus in 1 ploeg (bv. dagploeg) georganiseerd kan worden (<=> gewone ploegenarbeid). Daarnaast dienen de werknemers niet noodzakelijk hetzelfde werk te doen qua inhoud en omvang, maar volstaat een complementariteit.

3. Vrijstellingspercentage

Het vrijstellingspercentage aan bedrijfsvoorheffing is in deze context om budgettaire redenen beperkter dan bij gewone ploegenarbeid, maar het zal wel stapsgewijs als volgt worden opgetrokken:

  • vanaf 1 januari 2018: 3% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen;
  • vanaf 1 januari 2019 wordt dit percentage opgetrokken tot 6%;
  • vanaf 1 januari 2020 wordt dit percentage opgetrokken tot 18%.

Bronnen: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018; art. 20, §2 BTW-KB nr. 1 van 29 december 1992).

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.